Popis předmětu - B1B14TME1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14TME1 Technická mechanika
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kočárník P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kočárník P. Kreditů:5
Cvičící:Kočárník P. Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá aplikovanou mechanikou tuhých a poddajných těles. Získané znalosti studenti uplatní při analýze, návrhu, dimenzování nebo konstrukci mechanických částí pro elektrické pohony, energetické rozvody apod.

Osnovy přednášek:

1. Základy technické mechaniky. Stupně volnosti, vazby. Silové soustavy.
2. Statika podepřeného tělesa a soustav těles. Prutové soustavy.
3. Řetězovka. Statika soustav s pasivními odpory.
4. Kinematika bodu a tělesa. Unášivý a relativní pohyb.
5. Kinematika soustav těles, vybrané typy mechanismů.
6. Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, pohybové rovnice, integrální věty.
7. Metoda uvolňování, Lagrangeovy rovnice, metoda redukce sil a hmot v dynamice soustav těles.
8. Mechanické kmitání.
9. Zátěžné charakteristiky. Elektromechanické přechodné děje.
10. Základy mechaniky poddajných těles, napjatost a deformace.
11. Pevnostní výpočty součástí. Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih.
12. Prostý krut hřídelů. Prostý ohyb. Složená napjatost.
13. Vzpěr. Napětí v rotujících součástech. Pevnost při kmitavém namáhání.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Algebra sil, reakce ve vazbách podepřeného tělesa.
2. Metoda uvolňování. Prutové soustavy, styčníkové metody.
3. Soustavy s pasivními odpory.
4. Tíhová řetězovka. Kinematika bodu.
5. Rotace kolem okamžitého pólu. Základní a Coriolisův rozklad pohybu.
6. Kinematické řetězce a mechanismy. Metoda virtuálních prací.
7. Sestavování a řešení pohybových rovnic.
8. Sestavování a řešení pohybových rovnic.
9. Sestavování a řešení pohybových rovnic.
10. Rovinná napjatost, stanovení hlavních napětí.
11. Výpočet napětí při ohybu nosníků.
12. Dimenzování hřídele při prostém krutu.
13. Kombinace krutu a ohybu hřídele.
14. Rezerva

Literatura:

Bedford, A., Fowler, W.: Engineering Mechanics Statics & Dynamics. Pearson Prentice Hall, 2005. Beer, F.,P., Johnston, E.,R.: Vector Mechanics for Engineers. McGraw-Hill, 1998. Edwards, K.,E., McKee, R.,B.: Fundamentals of Mechanical Component Design. McGraw-Hill, 1991. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991 Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 6


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)