Popis předmětu - BAB02CHE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství
Role:P Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Přech J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mazur M., Přech J. Kreditů:3
Cvičící:Mazur M., Přech J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB02CHE

Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplín. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii fyzikální, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii. Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Obsah:

Otázky k SZZ: Složení atomu, chemické vazby, vlastnosti roztoků, teorie kyselin a zásad, plyny v medicíně, elektrolýza a typy elektrod, analytické metody, termodynamické soustavy, děje vratné a nevratné, kinetika chemických reakcí.

Osnovy přednášek:

Přednášky:
1. Částicové složení látek
2. Chemické vazby a vlastnosti molekul
3. Chemické reakce, složení a vlastnosti roztoků, aktivita
4. Teorie kyselin a zásad, acidobazická rovnováha, elektrolyty
5. Vlastnosti vodných roztoků
6. Voda pro medicínu, úprava, měření kvality
7. Plyny v medicíně, zkapalňování, rozpustnost, rovnováhy na rozhraní
8. Elektrody a elektrodový potenciál, elektrochemický článek, redoxpotenciál, pH
9. Analytické metody, konduktometrie, polarografie
10. Biochemické analytické metody, chromatografie
11. Difuze a osmotické jevy
12. Termodynamika reakčních soustav
13. Kinetika chemických reakcí a bioreakcí
14. Elektrolýza, palivové články

Osnovy cvičení:

1. Chemické výpočty (stechiometrie)
2. Chemické výpočty (složení roztoků)
3. Základní laboratorní techniky - vážení, rozpouštění, filtrace, příprava roztoků, pipetování, měření a dávkování objemů, byrety základy práce s chemickými látkami
4. Konduktometrie
5. Difuzní procesy, elektroforéza, iontoměniče
6. pH, selektivní elektrody
7. Palivový článek, zápočet

Literatura:

Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2. Sofková, D., a kol.: Biochemie - základní kurz. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-7184-936-7
G. I. Brown: Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa, Praha 1982
D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/
Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992 Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007 Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie. Karolinum, Praha, 2008 Atkins, P., Paula, J.: Atkins' Physical Chemistry. (Eighth Edition). Oxford University Press, Oxford, 2006 Kubíček, V.: Výpočty z fyzikální chemie I. Karolinum, Praha, 2004

Požadavky:

Požadavky k zápočtu: Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Absolvování všech laboratorních úloh a odevzdání vypracovaných protokolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Průběh a hodnocení zkoušky: Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po opravě testu následuje ústní zkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Klíčová slova:

Složení atomu, chemické vazby, vlastnosti roztoků, teorie kyselin a zásad, elektrolýza, typy elektrod, analytické metody, termodynamické soustavy, děje vratné a nevratné, kinetika chemických reakcí.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)