Popis předmětu - BMPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BMPROJ6 Diplomový projekt
Role:P Rozsah výuky:0p+6s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmejla R., Fabián V., Kybic J. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Čmejla R., Fabián V., Kybic J., Pošík P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bmproj6/start

Anotace:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí diplomové práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla s vedoucím projektu dohodne, že na tématu bude pokračovat v rámci diplomové práce, nicméně je možné zvolit i jiného vedoucího a téma diplomové práce.

Osnovy přednášek:

Přednášky nejsou.

Osnovy cvičení:

Cvičení nejsou.

Literatura:

Určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu.

Požadavky:

Nabídka projektů je na stránce https://intranet.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html. Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant specializace. Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího. Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta. Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou. Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny. Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu. Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní na CourseWare stránce předmětu, a to nejméně 1 týden dopředu. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky. Na základě odevzdaných výsledků a prezentace ohodnotí vedoucí nejpozději do konce zkouškového období práci studenta, hodnocení zapíše do systému BRUTE a informuje garanta, který studentovi zapíše zápočet. Zapsání zápočtu a kontrolu administrativních náležitostí může garant delegovat, například na administrativní pracovníky.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika P 3
MPBIO4_2018 Zpracování signálů P 3
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu P 3
MPBIO2_2018 Lékařská technika P 3


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)