Subject description - BMPROJ6

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BMPROJ6 Diploma Project
Roles:P Extent of teaching:0p+6s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Čmejla R., Fabián V., Kybic J. Completion:Z
Lecturers:  Credits:6
Tutors:Čmejla R., Fabián V., Kybic J., Pošík P. Semester:Z,L

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bmproj6/start

Anotation:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí diplomové práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla s vedoucím projektu dohodne, že na tématu bude pokračovat v rámci diplomové práce, nicméně je možné zvolit i jiného vedoucího a téma diplomové práce.

Course outlines:

Přednášky nejsou.

Exercises outline:

Cvičení nejsou.

Literature:

Určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu.

Requirements:

Nabídka projektů je na stránce https://intranet.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html. Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant specializace. Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího. Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta. Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou. Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny. Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu. Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní na CourseWare stránce předmětu, a to nejméně 1 týden dopředu. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky. Na základě odevzdaných výsledků a prezentace ohodnotí vedoucí nejpozději do konce zkouškového období práci studenta, hodnocení zapíše do systému BRUTE a informuje garanta, který studentovi zapíše zápočet. Zapsání zápočtu a kontrolu administrativních náležitostí může garant delegovat, například na administrativní pracovníky.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO1_2018 Bioinformatics P 3
MPBIO4_2018 Signal processing P 3
MPBIO3_2018 Image processing P 3
MPBIO2_2018 Medical Instrumentation P 3


Page updated 19.5.2024 15:51:18, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)