Popis předmětu - B3B04PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B04PRE Prezentační dovednosti
Role:P Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou zejména na mluvený projev a rovněž na zlepšení osvojených dovedností. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Důraz je proto kladen na samostatné myšlení řečníků a náležité formulování sdělení.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. týden
Úvodní setkání, krátké proslovy, small talk. Informace o podmínkách k získání zápočtu.
2. týden
Předpoklady kvalitní komunikace, co je to prezentace, jaká je její struktura. Praktický nácvik.
3. týden
Kultivované vyjadřování. Spisovnost a nespisovnost jazyka. Mluvený a psaný projev. Paralingvistické složky mluveného projevu. Praktický nácvik.
4. týden
Úvod prezentace (úvod pro pokročilé), jak poznat své posluchače a jak pracovat s pozorností publika. Faktory ovlivňující prezentaci. Praktický nácvik.
5. týden
Hlavní část prezentace - stať, soudržnost tématu, odkazování na téma, argumentování, průběžná shrnutí, přechody mezi částmi stati. Praktický nácvik - práce s texty, krátký proslov.
6. týden
Vizuální stránka prezentace, jak prezentace tabulky, grafy, schémata, obrázky. Ukázky PDF prezentací.
7. týden
Technická příprava prezentace. Jak si mám projev nacvičit? Přednes - jednotlivé typy a jejich výhody a nevýhody. Tréma. Praktické ukázky.
8. týden
Nečekané situace při projevu, specifické podmínky při prezentaci. Jak jim předcházet a jak je zvládnout. Praktické ukázky.
9. týden
Neverbální komunikace při projevu. Popis vybraných situací. Dramatizace - chování v prostoru, oční kontakt, mimika a gestika.
10. týden
Informativní a přesvědčovací prezentace. Příprava závěrečných prezentací.
11. týden
Komunikace v malých skupinách. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.
12. týden
Naslouchání a poslouchání. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.
13. týden
Profil týmu, týmová role. Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení.
14. týden
Pronesení závěrečných prezentací a jejich hodnocení. Shrnutí.

Literatura:

Zdroje: Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1313-7 Buchtová, B. Rétorika.: Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-0868-X DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0 Gallo, C.: Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Jak si získat každé publikum. Praha. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4389-9 Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-2423-2 Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha. Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-9-6 KLARER, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8 Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha. Viet. Publishing, 1994. ISBN 978-80-904471-7-2 MENDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-3455-2 Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4 Peasovi, A. a B.: Řeč těla. Praha. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-449-6 Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6 Přeučil. J.: Kouzlo rétoriky. Frýdek – Místek. Alpress. s.r.o. 2007 ISBN 8073623814 Ros, J., Templar, R.: Prezentace in: Ros, J., Templar, R.: Velká kniha manažerských dovedností. Praha. Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1279-6 Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha. Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0633-4

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu: Požadavky na závěrečnou prezentaci: Téma: technické téma, téma bakalářské (semestrální, diplomové) práce Forma: ústní projev na vybrané téma, doplněné snímky v powerpointovské prezentaci Počet prezentujících: samostatně, po dohodě s vyučující jiná možnost - dvojice, skupina Délka prezentace: 5-8 min. (včetně ukázky). Diskuze se do délky prezentace nepočítá. Termíny prezentací: viz přehled termínů, které nabídne vyučující studentům na cvičeních Formát souboru: PDF nebo PowerPoint (PPT, PPTX, PPS, PPSX) do verze 2010. Kritéria hodnocení: představení tématu, struktura projevu, její naplnění, promyšlený závěr, (popř. i připravené otázky k diskusi), oční kontakt s publikem a další projevy neverbálního chování, schopnost využít zvukové prostředky větné Způsob hodnocení: zpětná vazba od vyučující i přítomných studentů, popř. písemné zhodnocení. Hodnocení prezentace: dle nastavené klasifikace A B C D E Hodnocení předmětu Podmínky udělení zápočtu: aktivní práce (spolupráce) na cvičeních účast na krátkých projevech, např. prezentace tabulky pravidelná docházka (možnost po domluvě s vyučující nahradit absenci s jinou skupinou) pronesení závěrečné prezentace ve vybraném termínu Co se hodnotí: Výsledné hodnocení: 100–90 bodů A 89–80 bodů B 79–70 bodů C 69–60 bodů D 59–50 bodů E --------------------------- 49–0 bodů F Zakončení předmětu: Klasifikovaný zápočet. Sankce Pozor – 10 bodů se strhává za situaci, kdy se student nedostaví na domluvený termín závěrečné prezentace, (jako přijatelná omluva se připouští pouze lékařské potvrzení).

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 4
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 26.9.2023 05:50:31, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)