Popis předmětu - B0M16TE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16TE1 Teologie 1
Role:V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnovy cvičení:

Scope of practices are discussions about professed and actual themes and showing movies.

Literatura:

1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004
3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002
4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006
5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007
6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009
7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004
9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPKYR3_2016 Systémy a řízení V
MPKYR1_2016 Robotika V
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika V


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)