Popis předmětu - B0M16HSD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny
Role:V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět se zabývá vývojem a komparací evropské a české společnosti v 19. - 21. století. Sleduje formování evropské a české politické reprezentace, její cíle a dosažené výsledky, ekonomický, technický, sociální a kulturní rozvoj a soužití různých etnik v evropském reginu a českých zemích i emancipaci technických a funkčních elit a jejich vliv na českou společnost. Předmět umožní komparovat pozici české společnosti ve světě koncem 19. a 20. století a na počátku 21. století.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia vývoje 19. a 20. století a historiografie hospodářských a sociálních dějin.
2. Politický systém českých zemí v 19. století.
3. Habsburská monarchie - domov českých zemí.
4. Aktivní česká politika a ekonomika po Prusko-rakouské válce.
5. Politické strany českých zemí na konci 19. století - úsvit 20. století.
6. Češi, Němci a Židé v českých zemích a jejich vývoj.
7. Ekonomická situace české společnosti na přelomu 19. a 20. století.
8. Sociální struktura české společnosti v 19. a 20. století.
9. Změny v každodennosti ve vesnickém a městském životě v 19. a 20. století.
10. Společenský život v průběhu 19. století.
11. Životní styl ve 20. století.
12. Umělecké styly 19. a 20. století.
13. Vznik technických elit v českém prostředí.
14. Máme jen dvě zbraně - knihu jen a školu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

HLAVAČKA, Milan a kol. eské zem v 19. století: promny spolenosti v moderní dob. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1. EFMERTOVÁ, Marcela. České země 1848-1918. Praha: Libri, 1998. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Svoboda, Praha 1982. BELINA, Pavel, KAŠE, J., KUČERA, J. P. České země v evropských dějinách. Díl 3-5., Paseka, Praha 2006-07. TEICHOVÁ, Alice (ed.). Central Europe in the Twentieth Century. An Economic History Perspective. Aldershot, Brookfi eld USA, Singapore, Sydney 1997. FALTUS, Jozef, PRŮCHA, Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, Praha 1996, 1999, 2003. GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003. PRŮCHA, Václav, GERŠLOVÁ, Jana, KUBŮ, Eduard, Hospodářské a sociální dějiny Československa: 1918-1992, 1. díl. Období 1918-1945, Brno 2004. TEICHOVÁ, Alice, The Czechoslovak Economy (1918-1990). London 1990. KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996. LACINA, Vlastislav, Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990. TEICHOVÁ, Alice, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938, Praha 1994. TEICHOVÁ, Alice, Velké průmyslové podniky v Československu po roce 1948: Historický nástin strukturálních a organizaních změn, In Váňa, D. (ed.). Systém centráln plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu. Praha 1994, s. 130-153. MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914.

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a samostatně vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPKYR3_2016 Systémy a řízení V
MPKYR1_2016 Robotika V
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika V


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)