Popis předmětu - B1B14ZPO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kobrle P. Kreditů:5
Cvičící:Frolov F., Kobrle P., Košťál T., Zedník J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZPO

Anotace:

Náplní předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti elektrických pohonů a s bazální problematikou řešenou v rámci tohoto oboru. Po vysvětlení definice elektrického pohonu a objasnění funkce jeho stavebních bloků je vyložen postup návrhu dílčích komponent elektrického pohonu v závislosti na typických zátěžných protimomentech a dalších hlediscích. Dále je věnována pozornost základům řízení elektrických pohonů, a to jak logickému řízení, tak spojité i diskrétní regulaci, především pak vlastnostem a realizaci používaných regulátorů. Nakonec jsou probrány základní regulační struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory.

Osnovy přednášek:

1. Pravidla pro absolvování předmětu. Úvod do elektropohonů, definice elektropohonu, jeho výhody a nevýhody, třídění elektropohonů. Řízení elektropohonů, základní pojmy, struktura logického řízení.
2. Spojitá regulace, přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy.
3. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě. Důsledky vzorkování pro chování systému. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy.
4. Pohybová rovnice, moment motoru, moment zátěžný, moment dynamický, metody sestavování rovnic.
5. Rozbor provozních stavů. Elektromechanické přechodné děje.
6. Ztráty v elektropohonu v ustáleném stavu a při přechodných dějích. Typy zatížení, dimenzování pohonů při proměnném zatížení.
7. Pohony se stejnosměrnými motory, matematické modely, bloková schémata řízení rychlosti, reverzační pohon.
8. Pohony s asynchronními motory, matematický model, spouštění, softstart, brzdění.
9. Metody řízení rychlosti pohonů s asynchronními motory, princip vektorového a přímého řízení.
10. Pohony se synchronními motory, matematický model, spouštění, budicí systémy, řízení rychlosti synchronních motorů.
11. Pohony s motory s permanentními magnety, pohony s krokovými motory.
12. Pohony s reluktančními motory.
13. Elektrické pohony v trakci.
14. Projektování pohonů, postup při výběru dodavatele. Uvádění pohonů do provozu. Princip a použití poměrných jednotek.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, záznam jednorázového děje, zadání semestrální úlohy na logické řízení
2. Logické řízení elektropohonu
3. Výpočet chování číslicové soustavy v časové a frekvenční oblasti
4. Výpočet diferenčních rovnic PSD regulátoru
5. Měření časových konstant přechodných dějů v elektrických pohonech
6. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky asynchronního motoru
7. Určení výkonu motoru při cyklickém zatěžování pohonu
8. Měření mechanické charakteristiky pohonu se stejnosměrným cize buzeným motorem napájeným z reverzačního usměrňovače
9. Různé způsoby rozběhu asynchronního motoru s rotorem nakrátko
10. Řízení rychlosti asynchronního motoru frekvenčním měničem
11. Synchronní ventilový pohon
12. Měření na motoru s dvojím napájením
13. Určení výkonu motoru pro různé typy zátěží
14. Řízení servopohonu

Literatura:

[1] Kobrle, P., Pavelka, J.: Elektrické pohony a jejich řízení. Skripta ČVUT, 2019 (2016).
[2] Pavelka, J., Lettl, J., Hlinovský, V.: Cvičení z elektrických pohonů. Skripta ČVUT, 2007.

Požadavky:

Znalost základů elektrických strojů (konstrukce, principy funkce, charakteristiky a jejich změny), základní znalosti měničů výkonové elektroniky (topologie, prncipy funkce, charakteristiky, řízení).

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 5
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 5
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 5
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)