Popis předmětu - B2B38EMB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B38EMB Elektrická měření
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Haasz V., Svatoš J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Haasz V., Svatoš J. Kreditů:4
Cvičící:Haasz V., Mazánek F., Roztočil J., Svatoš J., Špaček M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B38EMB

Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Obsah:

V přednáškách jsou vysvětleny principy metod měření jednotlivých elektrických veličin a dále struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Jsou vysvětleny i základní principy AČ a ČA převodníků, senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin a základy magnetických měření. V laboratorních cvičení jsou znalosti získané v přednáškách prakticky ověřeny v 17 laboratorních úlohách doplněných na závěr samostatnou prací.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, přesnost měření
2. Přístroje pro měření napětí a proudu
3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu
5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu
6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky číslicové
7. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry
8. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)
9. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory
10. Další měřicí přístroje – 1
11. Další měřicí přístroje – 2
12. Magnetická měření
13. Měřicí systémy
14.

Osnovy cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce, + seminář výpočet nejistot (doplněk k 1. přednášce)
2. Měření nesinusových napětí multimetry a osciloskopem, osciloskopická sonda
3. Měření stejnosměrných proudů
4. Měření malých stejnosměrných napětí
5. Frekvenční závislost multimetrů
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření výkonu a účiníku jednofázové zátěže
8. Princip vzorkování, digitální osciloskop a generátor programovatelného průběhu
9. Měření odporů
10. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - vyhodnocení změny odporu teplotního snímače Pt1000
11. Číslicový měřič impedancí a admitancí
12. Magnetická měření
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce

Literatura:

Literatura:
[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Klíčová slova:

Měření, veličina elektrická, metoda měřicí, veličina magnetická, přístroj měřicí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 3
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)