Popis předmětu - B1B38EMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B38EMA Elektrická měření
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Svatoš J. Zakončení:KZ
Přednášející:Svatoš J. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B38EMA

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přístroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

Osnovy přednášek:

1. ÚVOD, PŘESNOST MĚŘENÍ
 Organizace předmětu  Význam měření pro výrobu a její automatizaci  Přesnost měření  Nejistota měření  Chyba metody a její korekce
2. PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDU
 Analogové a číslicové měřicí přístroje  Přístroje pro měření stejnosměrného napětí  Přístroje pro měření stejnosměrného proudu  Přístroje pro měření střídavého napětí a proudu měřící střední hodnotu  Přístroje pro měření střídavého napětí a proudu měřící efektivní hodnotu
3. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN (1)
 Měřicí zesilovače  Měření malých napětí a proudů s využitím OZ  Převodníky střední hodnoty  Integrační zesilovač
4. MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU
 Měření kmitočtu  Čítače  Elektronické analogové kmitoměry  Měření fázového rozdílu
5. MĚŘENÍ ODPORU
 Etalony odporu  Měření odporu V-metrem a A-metrem  Sériová srovnávací metoda  Převodník R → U  Wheatstoneův můstek  Odporové senzory
6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
 Etalony, referenční a kalibrační zdroje  Měření stejnosměrného napětí  Měření stejnosměrného proudu  Měření střídavého napětí a proudu  Měřicí transformátory
7. MĚŘENÍ VÝKONU EL. PROUDU
 Výkon stejnosměrného proudu  Definice P, Q, S  Elektronický (číslicový) W-metr  Měření spotřeby el. energie
8. MĚŘENÍ IMPEDANCÍ A ADMITANCÍ (R-L, C-G)
 Náhradní schémata, etalony  Číslicové měření impedancí a admitancí – fázorový princip, další metody měření  Střídavé můstky – princip, podmínky rovnováhy  Kapacitní a indukčnostní senzory, LVDT
9. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY EL. VELIČIN (2)
 Převodníky ef. hodnoty  Převodníky pro měření součtu a rozdílu  Převodníky pro měření součinu  Řízené usměrňovače
10. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ
 Měření magnetické indukce a intenzity magnetického pole  Měření charakteristik feromagnetických materiálů  Měření ztrát ve feromagnetiku
11. ANALOGOVĚ - ČÍSLICOVÉ A ČÍSLICOVĚ - ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ČÍSLICOVÉ
 Princip vzorkování a kvantování  Č-A převodníky  Integrační AČP  Kompenzační AČP  Komparační AČP
12. DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – 1
 Analogový osciloskop  Osciloskop s číslicovou pamětí  Osciloskopická sonda
13. DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – 2
 Číslicové paměti dynamických dějů a číslicové záznamníky dat  Číslicové multimetry  Přístroje pro spektrální analýzu  Nízkofrekvenční generátory měřicích signálů
14. REZERVA
 Opakování, diskuze se studenty

Osnovy cvičení:

1. týden: 1. Měření analogovým osciloskopem + úvod
2.-5.  týden, test 1 v 5. týdnu
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů + vliv tvaru křivky
3. Měření na napěťovém děliči (chyba metody, určení nejistoty)
4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6.-9.  týden, test 2 v 8. týdnu
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření rozptylového magnetického pole
8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření odporů
10.-13.  týden, test 3 v 10. týdnu
10. Měření amplitudové permeability
11. Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže
12. Číslicový měřič impedancí a admitancí
13. Závěrečný test
14. týden - klasifikovaný zápočet

Literatura:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie CVUT, Praha 2003
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005 (dotisk 2007)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 4
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 4


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)