Popis předmětu - B2B31EO1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B31EO1 Elektronické obvody 1
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hospodka J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hospodka J. Kreditů:4
Cvičící:Havlík J., Hospodka J., Kouba T. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B31EO1

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním zesilovacím stupňům s tranzistory.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními obvody s operačními zesilovači, popisem lineárních soustav, základy analogových kmitočtových filtrů, obvody pro generování signálů včetně fázového závěsu a jednostupňovými tranzistorovými zesilovači.

Obsah:

Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním zesilovacím stupňům s tranzistory.

Osnovy přednášek:

1. Ideální OZ - funkce, základní operační sítě a jejich vlastnosti (invertující a neinvertující zapojení a jejich modifikace, sumátor, převodníky u-i a i-u).
2. Aplikace ideálního OZ: rozdílový a přístrojový zesilovač, integrátor, derivátor, imedanční konvertor.
3. Základní nelineární aplikace s OZ (vzorkovací obvody, komparátory, logaritmátor, exponenciátor, galvanicky oddělené zesilovače).
4. Lineární systémy: popis v časové a kmitočtové oblasti, parametry a vlastnosti.
5. Vnější popis LTI systémů, přenosová funkce, póly a nuly, vztah mezi časovou a kmitočtovou oblasti.
6. Vlastnosti zpětnovazebních struktur, vliv ZV na vlastnosti lineárních obvodů, stabilita ZV soustav.
7. Úvod do syntézy kmitočtových filtrů - základní pojmy, typy aproximací modulové charakteristiky a jejich vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti. Návrhové systémy.
8. Problematika realizace analogových filtrů, spojitě pracující obvody a základní princip nespojitě pracujících filtrů.
9. Oscilátory: principy, typické obvodové struktury, podmínky kmitů oscilátorů a stabilizace amplitudy kmitů pro minimalizaci THD. Regenerační soustavy.
10. Napětím řízené oscilátory. Princip funkce, vlastnosti a aplikace fázového závěsu.
11. Modelování nelineárních obvodových prvků, metoda linearizace a její využití pro výpočet parametrů linearizovaných soustav.
12. Jednostupňové zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory, stabilizace pracovního bodu. Základní zapojení SE, SS, výpočet základních parametrů.
13. Jednostupňové zesilovače s tranzistory v zapojení SB, SG, SC a SD, analýza parametrů včetně kmitočtových vlastností.

Osnovy cvičení:

1. Revize znalostí základů elektrických obvodů. Počítačová analýza elektronických obvodů.
2. Základní zapojení s operačními zesilovači, analýza a simulace.
3. Laboratorní měření vlastností lineárních operačních sítí.
4. Test 1. Vlastnosti lineárních elektronických systémů, výpočet odezev v časové a kmitočtové oblasti elementárních obvodů.
5. Analýza složitějšího přenosového článku. Výpočet pólů a nul, kmitočtové charakteristiky.
6. Vliv ZV na polohu pólů a nul, resp. stabilitu lineární soustavy (zesilovač s kmitočtově závislou ZV).
7. Laboratorní měření vlastností LTI systému. Test 2.
8. Návrhové systémy analogových filtrů. Měření kmitočtových a časových vlastností analogového filtru.
9. Zapojení a analýza ZV oscilátoru: stabilizace amplitudy kmitů, spektrální analýza a THD.
10. Astabilní klopné obvody, zapojení, určení základních vlastností, simulace.
11. Laboratorní měření - funkce VCO a fázového závěsu. Test 3.
12. Parametry tranzistorového zesilovače - výpočet linearizovaných parametrů.
13. Laboratorní cvičení - měření parametrů jednostupňového zesilovače s unipolárním tranzistorem.
14. Konzultace, zápočet.

Literatura:

1. Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 6. vydání, 2009, ISBN 9780195323030
2. Laipert M. Bičák J. Vlček M.: Lineární obvody a systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03649-5

Požadavky:

Předmět předpokládá základní znalosti elektrických obvodů. Předmět vyžaduje přípravu na semestrální testy a laboratorní úlohy, průběžně jsou zadávány i domácí úlohy. Předmět je zakončen závěrečnou zkouškou ve zkouškovém období. Ta se skládá z písemného testu se základní a nadstavbovou částí a případné ústní zkoušky. Celkový čas pro řešení zkouškového testu je stanoven na 120 min.

Klíčová slova:

LTI systémy, kmitočtové filtry, operační zesilovač, tranzistorové zesilovače

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)