Popis předmětu - B2B31ZEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B31ZEO

Anotace:

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

Obsah:

Obvodové veličiny a prvky, základní zákony a teorémy, stacionární ustálený stav, elementární metody a obecné metody analýzy obvodů, obvodové rovnice, harmonický ustálený stav, vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků, frekvenční charakteristiky, přechodné děje 1. a 2. řádu.

Osnovy přednášek:

1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků..
7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Osnovy cvičení:

1. Elektrický obvod, obvodové veličiny a jejich charakteristické hodnoty.
2. Pasivní a aktivní obvodové prvky, základní zákony a teorémy.
3. Obvody ve stacionárním ustáleném stavu.
4. Metoda smyčkových proudů.
5. Metoda uzlových napětí.
6. Fázorové diagramy. Obvodové rovnice v HUS.
7. Analýzy obvodů v HUS. Výkony v HUS, výkonové přizpůsobení.
8. Frekvenční charakteristiky.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrnými zdroji.
11. Přechodné děje 2. řádu v RLC obvodech se stejnosměrnými zdroji (aperiodická odezva, tlumené kmity).
12. Přechodné děje v obvodech s harmonickými zdroji.
13. Řešení obvodů v periodickém neharmonickém ustáleném stavu. Zápočet.

Literatura:

[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek : Elektrické obvody 1,Nakladatelství ČVUT Praha 2005
[2] V. Havlíček, I. Zemánek : Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008
[3] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 2 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999
[5] M. Mikulec : Teorie obvodů - přednášky, Ediční středisko ČVUT, Praha 1992
[6] J. D. Irwin, R. M. Nelms: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)