Popis předmětu - B1B15EN3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B15EN3 Elektroenergetika 3
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:KZ
Přednášející:Kyncl J., Žák P. Kreditů:4
Cvičící:Bálský M., Kyncl J., Rimbala J., Votava J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B15EN3

Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii, přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

Osnovy přednášek:

1. Optické záření. Proces vidění. Základní světelné technické veličiny
2. Základy měření světelně technických veličin
3. Světelné zdroje a jejich parametry
4. Svítidla a jejich parametry
5. Osvětlovací soustavy. Zásady osvětlování. Oslnění
6. Metody výpočtu parametrů osvětlovacích soustav. Toková metoda.
7. Bodová metoda výpočtu osvětlenosti.
8. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.
9. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.
10. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.
11. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
12. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
13. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

HABEL, J.: Základy světelné techniky. Učební text ČVUT FEL, Praha 2012 HABEL, J., Žák P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public s.r.o., Praha 2013 HRADÍLEK, Z., LÁZNIČKOVÁ, I., KRÁL., V.: Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9. LUCAS, Pref. by Jean: Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5. SAZIMA, M.: Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL, 1993, 716 s. ISBN 80-030-0675-9. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PZ 5
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PZ 5
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika PO 5
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)