Subject description - B1B15EN3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B15EN3 Power Engineering 3
Roles:PO, PZ Extent of teaching:2P+2L
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Kyncl J. Completion:KZ
Lecturers:Kyncl J., Žák P. Credits:4
Tutors:Bálský M., Kyncl J., Rimbala J., Votava J. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B15EN3

Anotation:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii, přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

Course outlines:

1. Optické záření. Proces vidění. Základní světelné technické veličiny
2. Základy měření světelně technických veličin
3. Světelné zdroje a jejich parametry
4. Svítidla a jejich parametry
5. Osvětlovací soustavy. Zásady osvětlování. Oslnění
6. Metody výpočtu parametrů osvětlovacích soustav. Toková metoda.
7. Bodová metoda výpočtu osvětlenosti.
8. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.
9. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.
10. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.
11. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
12. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
13. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

HABEL, J.: Základy světelné techniky. Učební text ČVUT FEL, Praha 2012 HABEL, J., Žák P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public s.r.o., Praha 2013 HRADÍLEK, Z., LÁZNIČKOVÁ, I., KRÁL., V.: Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9. LUCAS, Pref. by Jean: Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5. SAZIMA, M.: Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL, 1993, 716 s. ISBN 80-030-0675-9. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering PO 5
BPEEM_BO_2016 Common courses PO 5
BPEEM_BO_2018 Common courses PZ 5
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PZ 5


Page updated 20.6.2024 05:51:16, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)