Popis předmětu - XP02SF

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02SF Statistická fyzika
Role:S Rozsah výuky:3P+1S
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kulhánek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Krpenský A., Kulhánek P. Kreditů:4
Cvičící:Krpenský A., Kulhánek P. Semestr:L

Webová stránka:

www.aldebaran.cz/studium/tf/

Anotace:

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky.

Cíle studia:

Seznámit se s základy statistické fyziky dle osnovy.

Obsah:

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky.

Osnovy přednášek:

1. Základní principy: distribuční funkce, střední hodnota, střední kvadratická fluktuace
2. Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.
3. Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, grandkanonický potenciál.
4. Chemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.
5. Statisticé rozdělení: Boltzmannovo a Maxwellovo rozdělení.
6. Fermiho-Diraovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.
7. Vlastnosti rozdělení a jednoduché příklady (záření černého tělesa, ideální plyn).
8. Kovy, neutronové hvězdy.
9. Feromagnetika a antiferomagnetika: Isingův a Heisenbergův model.
10. Supravodivost.
11. Degenerované fermionové systémy, bosonový kondenzát.
12. Monte Carlo metody.
13. nerovnovážná statistika
14. Momentová rovnice, přechod ke kontinuu.

Osnovy cvičení:

termodynamické potenciály stavová rovnice ideálního plynu další stavové rovnice rotační a vibrační spektra Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon stavová rovnice fermionového plynu ukázky Monte Carlo výpočtů

Literatura:

1. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017
2. E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in theoretical Physics 5: Statistical Physics, Elsewier Science, 2003

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Klíčová slova:

statistika, rozdělení, stavová rovnice, kanonický systém, grandkanonický systém, ergodická hypotéza, nerovnovážná statistika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)