Návod k úspěšnému ukončení bakalářského studia

K úspěšnému ukončení bakalářského studia na FEL ČVUT je třeba udělat šest nezbytných níže popsaných kroků, týkajících se především posledních dvou semestrů studia.

Podmínky pro úspěšné ukončení bakalářského studia jsou:

 • Absolvování všech povinných předmětů programu a specializace/oboru.
 • Dosažení minimálně 180 kreditů (včetně kreditů z volitelných předmětů a kreditů za předmět Bakalářská práce), tedy splnění studijního plánu.
 • Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky, což znamená:
  • vypracovat, odevzdat a obhájit bakalářskou práci (BP)
  • uspět u státní zkoušky z teoretických základů a odborné problematiky studovaného programu.

Základními dokumenty s instrukcemi k závěrečným pracím a státním závěrečným zkouškám jsou:

1. Zápis předmětu Semestrální projekt (standardně 5. semestr)

 • Student si zapíše předmět "Semestrální projekt" (resp. Softwarový nebo Výzkumný projekt, Projekt individuální či předmět podobného charakteru – podle svého programu/specializace/oboru a v souladu se svým studijním plánem; dále Semestrální projekt) v semestru, který předchází semestru, kdy si plánuje zapsat předmět Bakalářská práce.
 • Student si zapisuje předmět "Semestrální projekt" na katedře podle své specializace/oboru, resp. programu. Je samozřejmě možné si vybrat téma i na katedře jiné, ale jen z témat souvisejících se studovanou specializací/oborem/programem. V případě pochybností student kontaktuje garanta své specializace/oboru či programu.
 • Studenti musí mít jasno o tématu semestrálního projektu ještě před jeho zapsáním; domlouvat si téma až po zápisu předmětu je už pozdě.
 • Student si vybere téma semestrálního projektu na stránce "Témata semestrálních projektů". Projekt si rezervuje tlačítkem "Rezervovat". Po rezervaci projektu kontaktuje vedoucího projektu a domluví se s ním na detailech zadání. Rezervaci vedoucí projektu schválí (či odmítne). Na programech EK, OES a BIO následuje ještě schválení garantem. Zadání je platné teprve v okamžiku, kdy je plně schváleno.
 • Téma tohoto projektu by mělo (ale také nemusí) souviset s tématem budoucí bakalářské práce, jež by měl mít student do konce 5. semestru již zadáno i v KOSu (studuje-li podle doporučeného průchodu studiem). V řadě případů lze postupovat tak, že si student vybere téma BP (popsáno v dalším bodě) a domluví se s vedoucím BP, že v rámci předmětu Semestrální projekt bude připravovat podklady pro BP či vypracuje některé úvodní části BP. V obou případech je ale nutné, aby se na začátku semestru s dotyčným pedagogem domluvil, jaké požadavky pro udělení zápočtu na něj pedagog bude mít – zápočet není udělován automaticky.

2. Výběr tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

 • Dle Směrnice děkana pro SZZ na ČVUT FEL jsou studenti povinni vybrat si téma v rámci své specializace/oboru/programu standardně do konce pátého semestru tříletého bakalářského studia (popřípadě semestru předcházejícího semestru, v němž si student bude zapisovat předmět "Bakalářská práce"), a to vždy nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru předpokládaného ukončení svého studia (při řádném plnění studijního plánu tedy před zápisem do šestého semestru).
 • Téma BP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem (to je opět na iniciativě studenta). Student může rovněž přijít i s vlastním tématem, v tomto případě ale je nutné, aby téma bylo schváleno vedoucím katedry obhajoby1, který rozhodne po případné konzultaci s garantem specializace/oboru. Tzv. rámcová témata závěrečných prací (RT) a témata závěrečných prací (TZP) vypsaná jednotlivými učiteli lze najít v KOSu v záložce "Státní zkoušky". Student může projevit zájem o jedno či více RT nebo si může přímo rezervovat konkrétní TZP. Po výběru RT, resp. TZP kontaktuje příslušného učitele (budoucího vedoucího své bakalářské práce). Buď je potřeba RT převést na TZP a doplnit příslušné parametry, nebo se TZP pouze doladí tak, aby je bylo možné předat ke schválení rezervace vedoucímu katedry obhajoby1.V této fázi bude v KOSu téma zvolené studentem ve stavu „rezervováno“.
 • Vedoucí BP nemusí být vždy z katedry obhajoby1, ale může být i z jiné katedry, vedoucím může být dokonce externista. Konkrétní administrativní kroky k rezervaci a přidělení tématu BP sdělí katedra obhajoby. Má-li student pochybnosti, která je jeho katedra obhajoby, kontaktuje garanta své specializace/oboru, resp. programu.

3. Schválení tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

 • Jakmile se student s vedoucím BP domluví na tématu závěrečné práce, předá vedoucí práce TZP ke schválení vedoucímu katedry obhajoby1 (případně garantovi specializace/oboru či programu - to závisí na vnitřní organizaci na katedře obhajoby), a to nejpozději dva týdny před zahájením semestru předpokládaného ukončení studia; následně téma katedra předá ke schválení děkanovi.
 • Po schválení tématu závěrečné práce vedoucím katedry a děkanem je téma katedrou v KOSu převedeno do stavu "zadáno" a katedra vytiskne tzv. "Zadání bakalářské práce". Na Zadání BP katedra zajistí potřebné podpisy (děkana, vedoucího katedry obhajoby a vedoucího práce).
 • Student si pak musí podepsané zadání BP převzít na sekretariátu katedry a vložit je do hotového výtisku své bakalářské práce před jejím odevzdáním.
 • Dle Směrnice děkana pro SZZ je platnost zadání omezena na dobu tří semestrů následujících po jeho schválení. Pokud student závěrečnou práci do této lhůty neodevzdá, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která závěrečnou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit nebo zda student obdrží nové zadání závěrečné práce.
 • Je-li vedoucím práce externista, pak se o administrativní kroky postará katedra obhajoby; v případě pochybností student kontaktuje garanta své specializace/oboru či programu.

4. Zápis předmětu Bakalářská práce (standardně 6. semestr)

 • Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce" v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení svého studia.
 • Student si může zapsat předmět „Bakalářská práce“ pouze za podmínky, že má téma práce v KOSu ve stavu „zadáno“. Jako každý jiný předmět, i předmět „Bakalářská práce“ je možné si zapsat dvakrát.

5. Vypracování a odevzdání bakalářské práce (standardně 6. semestr)

 • Termín odevzdání BP je určeno časovým plánem akademického roku.
 • Formální náležitosti podoby tištěné verze BP předepisuje čl. 3, odst. 11 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL; další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra obhajoby1.
 • Doporučený vzhled a obsah úvodních stránek BP je demonstrován v tomto dokumentu. Na již obhájené bakalářské práce se můžete podívat do úložiště ČVUT-DSpace.
 • Pro psaní / formátování bakalářské práce fakulta doporučuje TeXové šablony:
 • Další užitečné informace, doporučení a nejčastější chyby při psaní vysokoškolské závěrečné práce je možné nalézt v dokumentu Jak psát VŠKP knihovny ČVUT.
 • Závěrečná práce se odevzdává nejprve elektronicky prostřednictvím KOSu (návod pro odevzdání). Součástí elektronické verze BP je i zadání bakalářské práce bez podpisů.
 • Následně je do termínu určeného časovým plánem nutné odevzdat dva výtisky BP na místě podle instrukcí katedry obhajoby, nejčastěji na jejím sekretariátu. V jednom výtisku je vevázané originální zadání BP (s podpisy). Ve druhém výtisku je vevázaná kopie originálního zadání BP (s podpisy).
 • Závěrečná práce musí splňovat odborné požadavky a standardy (viz čl. 3 odst. 11 směrnice děkana), formální náležitosti určené čl. 3 odst. 11 směrnice děkana a v neposlední řadě musí vyhovovat etickým požadavkům kladeným na závěrečné práce. Splňuje-li práce uvedené požadavky, vedoucí práce ji akceptuje a udělí zápočet. Zápis zápočtu provádí buď vedoucí bakalářské práce, nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která bakalářskou práci zadala (nejčastěji v případě nepřítomnosti vedoucího práce).
 • Pokud student nestihne BP včas vypracovat a odevzdat (viz detailní informace), případně mu za práci nebyl udělen zápočet, bude postupovat podle čl. 3 odst. 8 a 9 Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL O termín SZZ nepřichází.

6. Státní závěrečná zkouška

Ke státní závěrečné zkoušce je třeba se přihlásit elektronicky prostřednictvím KOSu v termínu určeném časovým plánem. Organizační záležitosti průběhu státní zkoušky sdělí katedra obhajoby.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoby BP a z odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před stejnou komisí. Odborná část probíhá podle akreditovaných tematických okruhů příslušného programu/specializace/oboru. Informace o průběhu a organizaci SZZ podá příslušná katedra.

6a. Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří úspěšně vykonat jednu nebo obě části SZZ, má nárok na jeden opravný termín, jenž mu bude určen děkanem. Student bude opakovat pouze tu část (obhajobu nebo odbornou zkoušku), ze které byl hodnocen známkou F (jestliže byly známkou „F“ klasifikovány obě části SZZ, opakuje obě). V případě hodnocení obhajoby BP známkou "F" určí státní komise podmínky pro její přepracování. Detaily najdete na této stránce.

Jestliže student neuspěje ani při opakování SZZ, je jeho studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností.

6b. Ukončení studia

Dnem úspěšného ukončení studia je den, kdy byla absolvována státní závěrečná zkouška nebo její poslední část.

Den neúspěšného ukončení studia je dán zákonem.

22. března 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka

 


1 Katedrou obhajoby se rozumí ta katedra, která garantuje příslušnou specializaci/obor či program a navrhuje děkanovi složení státní zkušební komise. Je-li takových kateder více, pak katedru obhajoby určí garant specializace/oboru, resp. programu.


Procesní portál Procesní diagramy