Návod k úspěšnému ukončení bakalářského studia

K tomu, aby student úspěšně absolvoval studium na fakultě, musí udělat nezbytných 6 kroků popsaných níže. Tento text má pomoci studentkám a studentům k tomu, aby se lépe orientovali v postupu, který vede k úspěšnému ukončení bakalářského studia. Přináší informace, týkající především posledních dvou semestrů studia.

Podmínky pro úspěšné ukončení bakalářského studia jsou:

 • Povinnost absolvovat všechny předepsané povinné zkoušky programu a oboru v předepsané skladbě (splnit studijní plán).

 • Dosažení minimálně 180 kreditů (včetně kreditů z volitelných předmětů a kreditů za předmět Bakalářská práce).

 • Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Pro to je třeba:

  • Vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci.

  • Úspěšně složit státní zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky studovaného programu.

Základním (a stěžejním) dokumentem pro úspěšný postup při státní zkoušce a obhajobě je Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL. Dále pak:

1.  Zápis předmětu Semestrální projekt (standardně 5. semestr)

 • Student si zapíše předmět "Semestrální projekt" (resp. Softwarový nebo Výzkumný projekt, Projekt individuální či předmět podobného charakteru – podle svého programu, je-li součástí studijního plánu) v semestru, který předchází semestru, kdy hodlá obhájit svou bakalářskou práci.

 • Student si zapisuje předmět "Semestrální projekt" na své oborové katedře podle oboru resp. programu studenta daného jeho studijním plánem (např. katedra počítačů - 13136 - vypisuje předmět s kódem A7B36PRO apod. Je samozřejmě možné si vybrat téma i na katedře jiné, ale z témat souvisejících se studovaným oborem. VV případě pochybností student kontaktuje garanta svého oboru či programu.

 • S vybraným učitelem se student domluví na tématu projektu – to je na iniciativě studenta. Studenti by měli mít jasno o tématu Semestrálního projektu ještě před jeho zapsáním, domluva na tématu až po zápisu předmětu je pozdě.

 • Téma tohoto projektu by mělo (ale také nemusí) souviset s tématem budoucí bakalářské práce, jež by měl mít student v 5. semestru již zadáno (studuje-li podle doporučeného průchodu studiem). V řadě případů lze postupovat tak, že si student vybere téma BP (popsáno v dalším bodě) a domluví se s vedoucím BP, že v rámci předmětu Semestrální projekt bude připravovat podklady pro BP či vypracuje některé úvodní části BP. V obou případech je ale nutné, aby se student na začátku semestru s dotyčným pedagogem domluvil, jaké požadavky pro udělení zápočtu pedagog na studenta bude mít – zápočet není udělován automaticky.

2. Výběr tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

 • Dle Směrnice děkana pro SZZ na ČVUT FEL jsou studenti povinni vybrat si téma v rámci svého oboru/specializace nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru předpokládaného ukončení studia ve svém studijním programu. Standardně tedy do konce pátého semestru tříletého bakalářského studia (popřípadě semestru, který předchází semestru, v němž si student bude zapisovat předmět "Bakalářská práce"). 

 • Téma BP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem (to je opět na iniciativě studenta). Student může rovněž přijít i s vlastním tématem, v tomto případě ale je nutné, aby téma bylo schváleno oborovou katedrou resp. garantem oboru. Tzv. Rámcová témata závěrečných prací (RT) a Témata závěrečných prací (TZP) vypisují učitelé a lze je najít v KOSu v záložce "Státní zkoušky". Student může projevit zájem o jedno či více RT nebo si může přímo rezervovat TZP. Po výběru RT, resp. TZP student kontaktuje příslušného učitele (budoucí vedoucí bakalářské práce). Buď je potřeba RT převést na TZP a doplnit příslušné parametry nebo se TZP pouze doladí tak, aby je bylo možné předat ke schválení rezervace vedoucímu katedry obhajoby.

 • Vedoucí BP nemusí být vždy z katedry, na níž proběhne obhajoba (tzv. "katedra obhajoby, resp. oborová katedra" - podle oboru resp. programu studenta daného jeho studijním plánem), ale může být i z jiné katedry (katedra vedoucího práce), vedoucím může být dokonce externista. Konkrétní administrativní kroky k rezervaci a přidělení tématu BP sdělí katedra, kde bude student obhajovat (tzv. katedra obhajoby). Má-li student pochybnosti, která je jeho katedra obhajoby, kontaktuje garanta svého oboru, resp. programu.

 • Katedrou obhajoby se rozumí ta katedra, která zajišťuje příslušný obor a navrhuje děkanovi složení státní zkušební komise oboru. Je-li takových kateder více, pak katedru obhajoby určí garant oboru, resp. programu.

3. Schválení tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

 • Jakmile se student s vedoucím BP domluví na Tématu závěrečné práce (TZP), vedoucí práce předá TZP vedoucímu katedry obhajoby (případně garantovi oboru či programu - to závisí na vnitřní organizaci na katedře obhajoby) ke schválení (nejpozději do konce semestru, který předchází semestru předpokládaného ukončení studia ve svém studijním programu).

 • Po schválení Tématu závěrečné práce vedoucím katedry a děkanem je téma převedeno do stavu "Zadané" a katedra obhajoby vytiskne tzv. "Zadání bakalářské práce". Na Zadání BP katedra zajistí potřebné podpisy (děkana, vedoucího katedry obhajoby a vedoucího práce). Následně si musí student Zadání BP převzít na sekretariátu katedry a takto podepsané vložit do hotového výtisku své bakalářské práce před jejím odevzdáním.

 • Dle Směrnice děkana pro SZZ je platnost zadání omezena na dobu tří následujících semestrů. Pokud student neodevzdá do této lhůty závěrečnou práci, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která závěrečnou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit nebo zda student obdrží nové zadání závěrečné práce

 • Je-li vedoucím práce externista, pak se o administrativní kroky opět postará katedra obhajoby; v případě pochybností student kontaktuje garanta svého oboru.

 • Pokud bude ZP psaná anglicky, bude text pokynů v angličtině. Na základě toho bude Zadávací list ZP vyhotoven v angličtině.

4. Zápis předmětu Bakalářská práce (standardně 6. semestr)

 • Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce" v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia ve svém studijním programu, tedy hodlá obhajovat bakalářskou práci.

 • Podmínkou pro zápis předmětu je téma bakalářské práce schválené katedrou obhajoby.

 • Jako každý jiný předmět, i předmět BP je možné si zapsat dvakrát.

5. Vypracování a odevzdání bakalářské práce (standardně 6. semestr)

 • Datum odevzdání BP je určeno časovým plánem akademického roku.

 • Formální náležitosti podoby tištěné verse Bakalářské práce předepisuje Čl. 3, odst. 10 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL, další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra.

 • Pro psaní / formátování bakalářské práce fakulta doporučuje TeXové šablony:

 • Doporučené pořadí povinných náležitostí BP je demonstrováno v tomto dokumentu. Na již obhájené bakalářské práce se můžete podívat do úložiště ČVUT-DSpace.

 • Další užitečné informace, doporučení a nejčastější chyby při psaní vysokoškolské závěrečné práce je možné nalézt v dokumentu Jak psát VŠKP knihovny ČVUT.

 • Závěrečná práce se odevzdává nejprve elektronicky, prostřednictvím KOSu (návod pro odevzdání). Součástí elektronické verze BP je i zadání bakalářské práce bez podpisů.

 • Následně je do určeného termínu nutné odevzdat dva výtisky BP nejčastěji na sekretariátu katedry obhajoby či na místě podle instrukcí katedry obhajoby. V jednom výtisku je vevázané originální zadání BP (s podpisy). Ve druhém výtisku je vevázaná kopie originálního zadání BP (s podpisy).

 • Po kontrole náležitostí podle Směrnice děkana rozhodne vedoucí práce o udělení nebo neudělení zápočtu. Zápis zápočtu provádí buď vedoucí bakalářské práce nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která bakalářskou práci zadala (nejčastěji v případě nepřítomnosti vedoucího práce).

 • Pokud student nestihne BP včas vypracovat a odevzdat (viz detailní informace), bude postupovat dle Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL, například může požádat o náhradní termín odevzdání; důležité je, že nepřichází o termín bakalářské státní závěrečné zkoušky (SZZ).

6. Průběh SZZ

Státní závěrečná zkouška bakalářského studia se skládá ze dvou částí – obhajoby BP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před stejnou komisí. Odborná část probíhá podle akreditovaných Tematických okruhů příslušného programu a oboru. Informace o průběhu a organizaci SZZ podá příslušná katedra. Poznámka: K bakalářské státní závěrečné zkoušce je třeba se přihlásit elektronicky prostřednictvím KOSu v termínu určeném Časovým plánem. Organizační záležitosti průběhu státní zkoušky sdělí katedra obhajoby.

6a. Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část.

6b. Opakování SZZ

Pokud by se studentovi nepodařilo jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, jenž mu bude určen děkanem. Student bude opakovat pouze tu část (obhajobu nebo odbornou zkoušku), ze které byl hodnocen známkou F. Pokud student neuspěl ani při obhajobě ani v odborné části, bude opakovat obě části. Pokud je obhajoba BP hodnocena známkou "F", určí státní komise podmínky pro její přepracování. Detaily najdete na této stránce.

19. 1. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017


Procesní portál Procesní diagramy