Informace pro bakalářské a magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2023/2024

Vyhláška děkana č. 7/2024

Č.j.: 648/13922/2024/Ši

 1. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) bylo možné se přihlásit do 30. 4. 2024. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenty, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, přihlašuje jejich studijní referentka.
 2. Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 24. května 2024 s následným termínem státních závěrečných zkoušek
  • v bakalářském studiu 10. – 20. června 2024
  • v magisterském studiu 10. – 28. června 2024
 3. Podle Směrnice děkana student odevzdává bakalářskou/diplomovou práci ve dvou vyhotoveních v papírové podobě (vytištěnou oboustranně zpravidla fontem 11 a svázanou kvalitní vazbou v jednom svazku) na sekretariátu příslušné katedry a zároveň i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 4. Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 5. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana  určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  • v termínu se k SZZ přihlásili prostřednictvím KOSu či je přihlásila referentka studijního oddělení (podrobnosti viz výše)
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic, tj. do 5. června 2024 včetně, splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.
 6. Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si nejpozději v příslušný výše uvedený den uzavře stisknutím příslušného tlačítka. V případě problémů zkontaktuje nejpozději do výše uvedeného dne svou studijní referentku, jež mu studijní plán uzavře.
 7. Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud tedy student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).
 8. Jestliže student, který má v letním semestru akad. r. 2023/2024 podruhé zapsán předmět "Bakalářská/Diplomová práce", neodevzdá práci do 24. května 2024 (a nebyl mu tento termín pro odevzdání práce určen děkanem jako náhradní po druhém zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" v zimním semestru ak. r. 2023/2024), může před 24. květnem 2024 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání BAP/DIP ("odklad odevzdání BAP/DIP"), tedy o odevzdání bakalářské, resp. diplomové práce do 7. ledna 2025. Další podrobnosti viz Směrnice děkana, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 9. Pokud student odevzdá bakalářskou/diplomovou práci do 24. května 2024, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 1, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.
 10. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou/diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ (podmínky pro opakování určí státní zkušební komise). SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.
 11. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 12. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení, student magisterského studia pak do čtyř let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 24. 4. 2024

v z. doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka

v z. prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan