Předběžné zápisy do zimního semestru akad. roku 2024/2025

Vyhláška děkana č. 4/2024

Č.j.: 37/13922/2024/Ši

Od 15. 4. 2024 (od 17.00 hod.) do 26. 4. 2024 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2024/2025. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru (to se týká jak povinných předmětů programu či oboru/specializace, tak i dalších skupin předmětů, jako povinně volitelných, volitelných, humanitních apod.). Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na zimní semestr ak. r. 2024/2025.

 • Každému studentovi budou do KOSu předem hromadně zapsány všechny dosud neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • v minulých semestrech.
 • Student je povinen si přednostně zapsat povinné, resp. povinně volitelné předměty svého studijního programu, příp. oboru/specializace, potřebné pro úspěšné ukončení studia (viz Směrnice děkana k novelizaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT (odst. 8 – 10).

 • Studenti si mohou přidávat další předměty svého studijního plánu i předměty volitelné dle svého výběru až do celkové výše 40 kreditů. Pokud student nenalezne předmět, který potřebuje zapsat jako povinný/povinně volitelný či má zájem si jej zapsat jakožto volitelný, musí se obrátit na rozvrháře katedry, jež předmět vyučuje.

 • Studenti si mohou sami zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia a/nebo jim KOS umožní jejich zápis. Má-li student zájem studovat předmět, který si sám zapsat nemůže, zapíše mu jej referentka studijního oddělení na základě předchozího souhlasu proděkana. Tento předmět pak bude ve studentově studijním plánu bez role a počítat se bude coby volitelný. Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je i v řádných zápisech shora omezen hodnotou 40 kreditů na semestr.

 • Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období řádných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

  • Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech (do celkového součtu zapsaných kreditů v řádném termínu zápisů se samozřejmě následně započítají). Zápis předmětu Bakalářská, resp. Diplomová práce je možný teprve v okamžiku, kdy má student v KOS téma práce ve stavu "zadáno".
  • Zápis předmětu Tělesná výchova je uveden v poznámce pod čarou1.

Pokud se po předběžných zápisech zjistí u některých předmětů překročení kapacitních možností kateder, katedra přistoupí k redukci počtu předběžně zapsaných studentů. Kritérium pro redukci množiny zapsaných studentů takového předmětu stanovují dle odst. 11 a 12 Směrnice děkana vždy vedoucí kateder2. Referentky studijního oddělení nemají právo toto rozhodnutí změnit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Řádné zápisy předmětů pro zimní semestr 2024/2025, jejich zápis do rozvrhu a současně i zápis ke studiu v akad. r. 2024/2025 proběhnou od 10. 6. do 20. 9. 2024; k tomu vyjde speciální vyhláška.

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia

Upozornění na prerekvizity:

 1. Předměty, které vyžadují prerekvizitu, nejsou označeny přímo na stránce „Zápis předmětu“. Teprve když si student předmět rozklikne a chce si ho zapsat, zjistí, že je tlačítko pro zápis předmětu neaktivní, a pokud na tlačítko "Zapsat" najede myší, se mu kurzor změní na červený symbol dopravní značky "zákaz stání" a objeví se okno:

 2. Stejně se chovají i omezení jazykem výuky, programem:

 3. Pouze jen některá omezení mají vedle předmětu červený nápis „!OMEZENÍ“

  Po kliknutí na kód předmětu se otevře nová záložka prohlížeče (či okno dle nastavení) „Sylabus předmětu“, kde je kromě jiného uveden i výčet omezení:

V Praze 25. 3. 2024

z pověření prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan


1 Poznámka k předmětu Tělesná výchova

Ve všech programech bakalářského i magisterského studia je předmět Tělesná výchova nepovinný. Fakulty přestaly nabízet vlastní tělovýchovné předměty, jež nyní studentům všech fakult nabízí Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT. Předměty ÚTVS se nacházejí mezi předměty ostatních fakult.

Studenti si mohou zapsat:

 • jedenkrát za studium předmět A003TV za dva kredity
 • opakovaně předmět TV-V1 za jeden kredit (jeho současný zápis s předmětem A003TV není možný!)
 • opakovaně volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0) za 0 kreditů.

Nabídku ústavu rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV), za nějž student nezíská žádný kredit.

2 Studenti, pro které je předmět povinným či povinně volitelným (pro tyto předměty je katedra povinna výuku zajistit), mají přednost před studenty, pro něž je předmět volitelným. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role). Studenti se stejnou rolí mohou být katedrou uspořádáni podle mnoha kritérií, nejběžněji se používají tato:

 • role předmětu ve studentově studijním plánu,
 • ročník studenta,
 • vážený studijní průměr za celé studium.