Informace pro bakalářské a magisterské studenty, kteří hodlají jít k státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2022/2023

Vyhláška děkana č. 6/2023

Č.j.: 107/13922/2023/Ši

 1. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v červnu 2023 bylo možné se přihlásit do 30. 4. 2023. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemuseli.
 2. Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 26. května 2023 s následným termínem státních závěrečných zkoušek
  • v bakalářském studiu 12. – 22. června 2023
  • v magisterském studiu 12. – 30. června 2023
 3. Podle Směrnice děkana student odevzdává bakalářskou/diplomovou práci ve dvou vyhotoveních v papírové podobě (vytištěnou oboustranně zpravidla fontem o velikosti 11pt a svázanou v jednom svazku s měkkými/tvrdými deskami a lepenou, nikoli spirálovou vazbou) na sekretariátu příslušné katedry a zároveň i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 4. Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 5. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana  určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  • v termínu se k SZZ přihlásili prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic, tedy do 7. června 2023 včetně, splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.
 6. Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si nejpozději v příslušný výše uvedený den uzavře stisknutím příslušného tlačítka; v případě problému kontaktuje včas svou studijní referentku e-mailem. Dodatečné uzavření studijního plánu je ve výjimečných případech případně možné jen na základě žádosti.
 7. Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud tedy student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky k SZZ žádat).
 8. Jestliže student, který má v letním semestru akad. r. 2022/2023 podruhé zapsán předmět "Bakalářská/Diplomová práce", neodevzdá práci do 26. května 2023 (a nebyl mu tento termín pro odevzdání práce určen děkanem jako náhradní po druhém zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" v zimním semestru ak. r. 2022/2023), může před 26. květnem 2023 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání BAP/DIP ("odklad odevzdání BAP/DIP"), tedy o odevzdání bakalářské, resp. diplomové práce do 9. ledna 2024. Další podrobnosti viz Směrnice děkana, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 9. Pokud student odevzdá bakalářskou/diplomovou práci do 26. května 2023, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 5, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.
 10. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou/diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.
 11. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 12. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení, student magisterského studia pak do čtyř let od jeho zahájení.

V Praze 9. 5. 2023

v z. doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka

v z. prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan