Informace pro bakalářské a magisterské studenty, kteří hodlají jít k státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 6/2021

Č.j.: 245/13922/2021/Ši

Upozornění: Termíny mohou být posunuty s ohledem na aktuální opatření Vlády ČR.

 1. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v červnu 2021 bylo možné se přihlásit do 30. 4. 2021. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemuseli.
  • Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 21. května 2021 s následným termínem státních závěrečných zkoušek
   • v bakalářském studiu 7. – 17. června 2021
   • v magisterském studiu 7. – 25. června 2021
 2. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v poprázdninovém termínu 30. 8. - 3. 9. 2021 se mohou studenti
  • přihlášení k červnovému termínu SZZ přehlásit prostřednictvím své studijní referentky nejpozději do 21. 5. 2021 (pokud tak již neučinili); vyplněnou žádost lze poslat mailem
  • dosud nepřihlášení k žádnému termínu SZZ se mohou k poprázdninovému termínu sami přihlásit prostřednictvím KOSu nejpozději do 21. 5. 2021.
  • Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 13. 8. 2021.
 3. Pro uznání odevzdání závěrečné práce stačí, aby student práci nahrál do KOSu dle návodu pro odevzdání (v tomto okamžiku budeme akceptovat jen elektronické odevzdání ZP). Dva exempláře tištěné svázané práce student musí odevzdat na katedře nejpozději v den obhajoby (může přinést osobně s sebou), doporučeno však zaslat předem poštou. Podle Směrnice děkana student odevzdává bakalářskou/diplomovou práci v papírové podobě vytištěnou oboustranně zpravidla fontem 11 a svázanou v jednom svazku s měkkými/tvrdými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou.
 4. Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 5. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana  určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  • v termínu se k SZZ přihlásili prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic
   • v předprázdninovém termínu SZZ do 2. června 2021 včetně
   • v poprázdninovém termínu SZZ do 25. srpna 2021 včetně
   splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.

  Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si nejpozději v příslušný výše uvedený den uzavře stisknutím příslušného tlačítka; v případě problému kontaktuje včas svou studijní referentku e-mailem. Dodatečné uzavření studijního plánu je ve výjimečných případech případně možné na základě žádosti.

  Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud tedy student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky k SZZ žádat).

 6. Jestliže student, který má v letním semestru akad. r. 2020/2021 podruhé zapsán předmět "Bakalářská/Diplomová práce", neodevzdá práci do 21. května 2021, resp. do 13. srpna 2021 (a nebyl mu tento termín pro odevzdání práce určen děkanem jako náhradní po druhém zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" v zimním semestru ak r. 2020/2021), může před 21. květnem 2021, resp. před 13. srpnem 2021 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání BAP/DIP ("odklad odevzdání BAP/DIP"), tedy o odevzdání bakalářské, resp. diplomové práce do 4. ledna 2022. Další podrobnosti viz Směrnice děkana, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská/Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 7. Pokud student odevzdá bakalářskou/diplomovou práci do 21. května 2021, resp. do 13. srpna 2021, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 5, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.
 8. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou /diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.
 9. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 10. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení, student magisterského studia pak do čtyř let od jeho zahájení.

V Praze 3. 5. 2021

v z. doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

v z. doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan