Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v magisterských programech

Vyhláška děkana č. 8/2018

Č.j.: 3246/13922/18/Ši

Výuka bude zahájena dne 1. října 2018.

Základní informace o studiu v magisterských programech na FEL ČVUT

Termíny zápisu do studia

Zápis do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů se koná dne 29. června 2018 (řádný termín).

Konkrétní časy a místnosti zápisu do příslušného programu jsou uvedeny v následující tabulce:

Elektrotechnika, energetika a management
Inteligentní budovy
Letectví a kosmonautika
v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Elektronika a komunikace
Lékařská elektronika a bioinformatika
Otevřené elektronické systémy
v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-337
Kybernetika a robotika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Otevřená informatika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-209

Náhradní termín zápisu do magisterských programů je 18. září 2018 v 9:00 hodin v posluchárně č. T2:D3-256. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří si sami prostřednictvím elektronické přihlášky termín zápisu změní na 18. 9. 2018 (čímž se zároveň omluví z řádného termínu zápisů).

Podmínky pro zápis do studia

Uchazeči musejí nejpozději v den svého zápisu do studia předložit:

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas) a psací potřeby.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

 • S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.
 • Povinné předměty vám budou do KOSu vloženy hromadně v den vašeho zápisu. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci zadat kdykoli po termínu svého zápisu (tj. od 30. června t. r.) až do 28. září 2018 do 15,00 hodin..
 • Zápis si schválíte sami prostřednictvím KOSu tlačítkem „Uzavřít zápis“ kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu, návštěva SO nebude tedy nezbytná), a to nejpozději dne 28. 9. 2018 do 15,00 hodin včetně. Schválení zápisu důrazně doporučujeme až v okamžiku, kdy budete mít vyjasněnou skladbu zapisovaných předmětů včetně jejich rozvrhu - po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka studijního oddělení. Rozvrh si však i nadále budete moci upravovat či tvořit sami až do 12. 10. 2018 do 11,30 hodin.
 • V případě problémů se schválením zápisu kontaktujte svou studijní referentku.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

Pokud jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z těchto rozhodnutí bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.

V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu. Každému studentovi (v prezenční i kombinované formě) bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si do 28. září 2018 (do 15,00 hodin) do KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:

 • A003TV (za dva kredity)
 • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět
 • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr
 • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz

Zápis do rozvrhu konkrétního sportu do zimního semestru ak. r. 2018/2019 bude otevřen od 17. 9. 2018 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.

Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT. V případě zájmu o zimní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen rovněž od 17. 9. 2018.

Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), viz podrobný návod.
 • Studijní portál - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, pro studenty zapsané dne 29. 6. 2018 nejdříve od 2. 7. 2018. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště (při shodě nezadávat). Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2018. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

13. 6. 2018

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan