Informace pro nové doktorandy nastupující do doktorských studijních programů na ČVUT FEL v letním semestru 2023/2024

1. únor 2024

Zahájení studia, nástup 1. 2. 2024

20. února 2024

Informativní schůzka nových doktorandů s proděkanem pro DS
(info o pravidlech DS - bez kreditovém systému)
13:00 hod., zasedací místnost T2: C4-80

1. února 2024
5. února 2024
8. února 2024
19. února 2024
21. února 2024


Zápisy do studia.  Oddělení vědy a výzkumu (OVV) - místnosti T2:A4-202b nebo T2:A4-205b
 

Pokud se doktorand nemůže z vážných důvodů dostavit k zápisu, který je povinný pro všechny doktorandy prezenční i kombinované formy, musí se telefonicky nebo elektronicky omluvit na OVV a dohodnout si náhradní termín, max. do 29. února 2024. Za dodatečný zápis mimo stanovený termín (bez předchozí omluvy) je rektorem ČVUT stanoven poplatek 500 Kč.

Kontakt

Renata Kroutilíková, tel.: 22435 2030, e-mail: kroutili@fel.cvut.cz, míst. č. T2:A4-205b
(Doktorský studijní program: Akustika, Aplikovaná fyzika, Ekonomika energetiky a elektrotechniky, Elektrotechnika a komunikace, Historie věd a techniky, Letecká a kosmická technika, Matematické inženýrství)

Ing. Kamila Gregorová, tel.: 22435 2230, e-mail: gregokam@fel.cvut.cz, míst. č. T2:A4-202b
(Doktorský studijní program: Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika)

Úřední hodiny

Den zahájení studia

Dnem zahájení studia je 1. únor 2024. Nejbližší pracovní den je každý doktorand prezenční i kombinované formy povinen se hlásit u svého školitele a na sekretariátu katedry.

Změna termínu zahájení studia

Změna termínu zahájení studia je možná pouze se souhlasem děkana, a to na základě jemu adresované písemné žádosti s doporučením školitele a vedoucího katedry.

Pokyny k zápisu a zahájení studia:

 • Registrace a zápis do studia: Na OVV, v místnostech T2:A4-202b nebo T2:A4-205b, po předložení občanského průkazu (u zahraničních studentů cestovní pas, povolení k pobytu pro ČR, zdravotní pojištění pro ČR).
 • Diplom: V co nejkratší době po promoci je třeba odevzdat na OVV kopie diplomudodatku k diplomu a předložit originály těchto dokumentů k ověření kopií. K diplomům vydaným v zahraničí je třeba předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci).
 • Počítačová síť: Přístup do KOSu je možný až od 1. 2. 2024 (tedy ode dne nástupu do doktorského studia) po registraci v kartovém centru Vydavatelství studentských průkazů ČVUT. Po předložení potvrzení o studiu (vydaném OVV, viz text níže) Vám v kartovém centru bude vydán nebo prodloužen Studentský průkaz. Uživatelské informace počítačové sítě FEL ČVUT najdete na net.feld.cvut.cz. Adresa elektronické pošty bude zřízena každému doktorandovi v prezenční i kombinované formě v doméně fel.cvut.cz (povinností všech doktorandů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu). Stejně tak bude každému doktorandovi automaticky zřízen účet v TZS - transakční zúčtovací systém ČVUT pro výplaty stipendií, ubytovací a stravovací služby ČVUT, služby Ústřední knihovny ČVUT. Prostudujte si návod k TZS.
 • Individuální studijní plán (ISP): Vyplňuje student v KOS na celou dobu studia (prezenční forma 4 roky, kombinovaná forma 5 let) ve spolupráci se školitelem. Doktorand si po dohodě s ním zapisuje min.  2 a max. 6 odborných jednosemestrálních předmětů/kurzů. Minimálně 2 předměty jsou ze souboru předmětů doktorských studijních programů (na FEL začínají písmeny XP nebo XEP). Zapisují se v ISP KOS do příslušných semestrů včetně jejich kódu. Pro zápis předmětů jiných VŠ v ČR nebo předmětů zahraničních VŠ, které mohou být zapsány na základě meziuniverzitní dohody upravující podmínky a organizaci této části studia, student předkládá OVV vyplněnou a schválenou 3. stranu formuláře ISP. Počet kreditů za předměty mimo akreditovaný DSP schvaluje předseda OR a dle rozsahu může být každý ohodnocen nejvýše čtyřmi kredity. Schválením ISP (školitelem, vedoucím katedry a předsedou oborové rady SP) se zapsané odborné předměty stávají povinnými. Zapsat lze i volitelné předměty, které nejsou ohodnoceny kredity, a další plánované studijní aktivity (předměty, z nichž bude získávána pedagogická praxe).
  Doporučuje se včas zanést do ISP i aktivitu pro splnění požadavku internacionalizace (zahraniční pobyt či event. jiná forma plnění dle ŘDS, čl. 8).
  Termín pro schválení ISP je 29. 2. 2024, u studentů zahajujících studium později do 30 dnů od zahájení.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si může každý doktorand zajistit dvojím způsobem:

 1. vyzvednout na OVV v úředních hodinách.
 2. požádat mailem (akceptována je pouze fakultní mailová adresa doktoranda), potvrzený formulář bude oddělením OVV odeslán doktorandovi na příslušnou katedru.

Při zahájení doktorského studia potřebuje doktorand zpravidla potvrzení o studiu pro tyto účely:

 • pro Vydavatelství průkazů / kartové centrum (studentský průkaz, KOS, ISIC, TZS),
 • pro SÚZ - ubytování na koleji; o ubytování na koleji si uchazeči musí požádat co nejdříve (ubytovani@suz.cvut.cz), neboť koleje jsou stále plně obsazené,
 • pro zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, bankovní instituci apod.

Semestrální hodnocení

Výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda za uplynulý semestr (SH - semestrální hodnocení) se vyplňuje prostřednictvím elektronické aplikace https://bpm.cvut.cz/PorcessPortal/login.jsp po obdržení informaceo jejím spuštění. Semestrální hodnocení je platné vyplněním doktorandem, schválením školitelem, vedoucím pracoviště a OR. Všichni zúčastnění se k hodnocení vyjádří a doporučí pokračování ve studiu či každý z nich může sám s odůvodněním navrhnout ukončení studia. Semestrální hodnocení se zakládá na OVV. Termíny pro ukončení procesu semestrálních hodnocení jsou: do konce února za zimní semestr, do konce září za letní semestr.

 • Bez uvedeného doporučení a souhlasu k pokračování ve studiu na semestrálním hodnocení nebude doktorand zapsán na další semestr !

Informace o doktorském studiu včetně studijních předpisů naleznete na webových stránkách FEL, Věda a výzkum, oddíl Doktorské studium.

Zdravotní pojištění

Vysoké školy již nemají dle zákona 48/1997 Sb. oznamovací povinnost zdravotním pojišťovnám. Tato povinnost je na pojištěncích. Doktorandi - pojištěnci - jsou nově povinni oznámit nárok na úhradu zdravotního pojištění státem nejpozději do 8 dnů od zápisu do studia. Informace o způsobu oznámení jsou uvedeny VZP ČR, viz: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/doktorandi-a-zdravotni-pojisteni

 1. Čeští občané:
  • za studenty v prezenční formě doktorského studia mladší než 26 let hradí zdravotní pojištění stát; v případě přerušení studia si však zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami
  • za studenty starší než 26 let studující prvně v doktorském studijním programu ve standardní době v prezenční formě doktorského studia hradí zdravotní pojištění stát, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ; v případě přerušení studia si však zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami;
  • ostatní studenti prezenční formy DS a studenti kombinované formy DS si zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami.
 2. Cizí státní příslušníci:
  • Studenti z členských zemí Evropské unie jsou povinni si ve své mateřské zemi zajistit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Po příjezdu do ČR se doporučuje registrovat se u některé z českých zdravotních pojišťoven; na základě zde vydaného "Potvrzení o registraci" pak bude studentu poskytnuta nezbytná lékařská péče. Kopii průkazky dodají na OVV ihned po zahájení studia.
  • Studenti z nečlenských zemí EU (mimo vládních stipendistů) jsou povinni si sami uzavřít a hradit zdravotní pojištění; kopii průkazky dodají na OVV ihned po zahájení studia.

Praha 23. 1. 2024

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.