Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024 [dále jen Podmínky].

I. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL

Uchazeči o studium na ČVUT FEL [dále jen FEL] jsou přijímáni do studijních programů. Forma výuky ve všech nabízených bakalářských programech je prezenční. Studenti studijních programů Otevřená informatika, Softwarové inženýrství a technologie a Elektrotechnika, energetika a management budou rozděleni do specializací v průběhu 2. semestru studia na základě projeveného zájmu o specializaci a dosažených studijních výsledků za 1. semestr studia. Nejvyšší počty studentů přijímaných do jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulce:

Studijní program Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu
Elektrotechnika, energetika a management 400
Elektronika a komunikace 300
Kybernetika a robotika 220
Otevřená informatika 260
Otevřené elektronické systémy 100
Softwarové inženýrství a technologie 200
Lékařská elektronika a bioinformatika 100

II. Postup při výběru programu

Uchazeč vyplní a uhradí elektronickou přihlášku na zvolený program, který v přihlášce vyznačí. Zvolený program není možné dodatečně měnit. Informace o studijních programech uchazeč najde na stránkách jednotlivých programů.

Uchazeč může vyplnit:

 • jedinou přihlášku1 do preferovaného programu;
 • více než jednu přihlášku - pro každý vybraný studijní program je třeba vyplnit samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč možnost volby studijního programu.

III. Postup pro podání přihlášky

 1. Vyplnit i uhradit elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT do 31. 3. 2023. Pouze do tohoto dne uhrazená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení. Kromě případu uvedeného níže v odstavci III. 2.2. (prominutí přijímací zkoušky na základě známek ze střední školy) není třeba vytištěnou přihlášku posílat poštou nebo osobně doručit na FEL.

  Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:
  • QR kódem či platební kartou při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
  • bankovním převodem
  • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB2
  • složenkou na poště

  Poplatek je třeba zaslat na účet:

  Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ9401000000195504540257
  SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

  Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

  Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a uchazeč, který přihlášku nedoručil předepsaným způsobem, ke zkoušce se nedostavil či u zkoušky neuspěl, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

 2. Při zájmu o prominutí přijímací zkoušky:

  1. na základě výsledku maturitní zkoušky z matematiky podle bodu III.A.1. Podmínek doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, Protokol o výsledcích didaktických testů žáka vydaný Cermatem e-mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz, případně úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR nebo SR poštou nebo osobně na FEL.

  2. na základě známek ze střední školy se sídlem v České republice nebo  Slovenské republice podle bodu III.A.3. Podmínek doručit do 31. 3. 2023 poštou nebo osobně na FEL:

   1. vytištěnou přihlášku s potvrzenými studijními výsledky školou, nebo

   2. školou potvrzený katalogový list studenta (výpis známek za celé studium), nebo

   3. nejsou-li studijní výsledky potvrzeny jedním z výše uvedených způsobů, pak úředně ověřené kopie všech vysvědčení3 z posledních čtyř ročníků střední školy;

  3. na základě umístění v soutěžích podle bodu III.B.1. Podmínek doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, úředně ověřenou kopii diplomu z příslušné soutěže poštou nebo osobně na FEL.

 3. Co nejdříve po obdržení, nejpozději však jeden den před termínem on-line zápisu do studia či v den zápisu konaného kontaktně doručit:
  1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Maďarské republice či Slovinské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích) nebo vysvědčení tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate);
  2. pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se zemí uvedených ve výše uvedeném odstavci), pak úředně ověřené potvrzení o uznání studia ze zahraničí;
  3. v případě cizích státních příslušníků (netýká se občanů Slovenské republiky a dále absolventů školního vzdělávacího programu v českém jazyce na střední škole v ČR či studijního programu v českém jazyce na vysoké škole v ČR) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků ČVUT FEL v roce 2023.
Dokumenty s výjimkou Protokolu o výsledcích didaktických testů (potvrzujícího výsledek maturitní zkoušky z matematiky) se doručují poštou či osobně (nikoli elektronicky):
 • na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
 • nebo do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
 • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice

Důležité upozornění:

FEL nepožaduje potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Požadujete-li úpravu přijímací zkoušky z důvodu nějakého zdravotního handicapu, kontaktujte Středisko ELSA ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz nejpozději do 30. 4. 2023.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta podle bodu III Podmínek, budou o této skutečnosti vyrozuměni písemně po ukončení přijímání přihlášek na FEL. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (případně dalších požadovaných uvedených dokumentů - viz Podmínky).
 2. Uchazeči o studium, jimž děkan neprominul přijímací zkoušku podle bodu III Podmínek, budou pozváni k přijímací zkoušce z matematiky.
 3. Přijímací zkouška bude organizována kontaktní formou, v případě pandemické situace případně on-line. Osobní účast na přijímací zkoušce je bezpodmínečně nutná.
 4. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu či u maturity v jarním termínu neuspěli.
 5. Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komisi vedenou předsedou, jímž bývá zpravidla proděkan pro studijní záležitosti. Členy komise jsou zástupci jednotlivých bakalářských programů.

V. Obsah přijímací zkoušky z matematiky

Přijímací zkouška je písemná a obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném na webu fakulty. Test obsahuje 15 otázek, každou s několika nabídnutými odpověďmi. Úkolem uchazeče je vyznačit správnou odpověď. Za test je možné získat maximálně 20 bodů. Požadavky z matematiky pro přijímací zkoušku a vzor zadání zkušebních testů s náznakem řešení jsou dostupné na uvedených stránkách.

VI. Výsledky přijímacích zkoušek

S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit prostřednictvím své elektronické přihlášky, kde si zjistí bodové výsledky přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost nahlédnout do svého opraveného testu v termínu oznámeném před přijímací zkouškou, v odůvodněných případech též po předchozí domluvě na studijním oddělení fakulty, a to nejdříve následující pracovní den po dni konání zkoušky kontaktní formou, případně nejdříve po 14 dnech ode dne konání zkoušky on-line formou.

Minimální potřebný počet bodů pro přijetí ke studiu bude zveřejněn na webových stránkách FEL do pěti pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky kontaktní formou a nejdříve po 14 dnech ode dne přijímací zkoušky v případě jejího konání on-line formou.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledku přijímací zkoušky obdrží každý úspěšný uchazeč po doručení všech dokumentů potřebných dle Podmínek pro přijetí.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu vyvěšení je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

VII. Termíny přijímacího řízení

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a zároveň téhož dne doručit/odeslat poštou případné přílohy týkající se zejména prominutí přijímací zkoušky podle bodu III.A.3 Podmínek)
31. 3. 2023
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia: 13. 6. 2023
Náhradní termín přijímací zkoušky: 20. 6. 2023
Řádné termíny zápisu do 1. ročníku bakalářského studia

29. 6. 2023
9. 8. 2023
(jen on-line)
září 2023

Termíny pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (v příp. cizinců i dalších dokumentů): co nejdříve po obdržení, nejpozději
 • jeden den před termínem zápisu do studia konaného on-line
 • nejpozději v den zápisu konaného kontaktně

V Praze, projednáno Akademickým senátem ČVUT FEL dne 21. 10. 2022.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 V případě, že uchazeč podal v řádném termínu přijímacího řízení přihlášku do více programů a nebyl mu prominut přijímací test, pak jej absolvuje pouze jednou a jeho výsledek je platný pro přihlášky do všech těchto programů.

2 Při úhradě poplatku za přijímací řízení vložením hotovosti přímo na účet FEL na pobočce Komerční banky vrátí banka poplatek dle sazebníku KB v případě, že uchazeč následně v bance předloží vyplněnou pokladní složenku opatřenou razítkem fakulty.

3 Při posuzování uvedeného prospěchu se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice, přičemž výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku; u maturujících v roce 2023 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

4 Rozhodnutí o přijetí může děkan vydat až v okamžiku splnění základní podmínky pro přijetí na vysokou školu, tj. složení maturity (§ 48 Zákona o VŠ - podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; v případě cizinců pak doložení potvrzení o nostrifikaci vzdělání dosaženého v zahraničí a o absolvování zkoušky z češtiny na ČVUT FEL v roce 2023).