Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024

 1. Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce se řídí následujícími předpisy: (1) zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., (2) Statutem ČVUT FEL,  těmito  (3) Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024 [dále jen Podmínkami] a (4) Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024 [dále jen Směrnice].

 2. Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:

  1. řádně vyplněná a zaplacená elektronická přihláška v termínu uvedeném ve Směrnici;
  2. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem (viz bod III);
  3. dosažení a doložení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu podle Směrnice;
  4. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů   studijního programu v českém jazyce na střední či vysoké škole) dodání  potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků ČVUT FEL v r. 2023) v termínu uvedeném ve Směrnici.
 3. Děkan promine přijímací zkoušku (při splnění podmínky z bodu II A) těm uchazečům o studium v bakalářských programech na FEL, kteří maturovali v letech  2020 až 2023 a doloží1 splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  1.  
   1. absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1,0 - (výborně)2 v České republice nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky ve Slovenské republice,
   2. úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+ s klasifikací 1 či 2;
   3. mají na výročních vysvědčeních3 za poslední čtyři ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice
    1. čtyři známky z matematiky4 a průměr těchto známek není horší než 1,0 pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie a není horší než 1,5 pro ostatní programy;
    2. nebo alespoň dvě známky z fyziky5 a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie);
  2.  
   1.  
    1. byli úspěšnými řešiteli krajského (do třetího místa) nebo ústředního (celostátního) kola (do pátého místa)  Matematické olympiády (v kategorii A, B, C či P) nebo Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) vyhlášené MŠMT ČR či Matematické olympiády (v kategorii A, B či C), Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) nebo Olympiády v informatice (v kategorii A či B) vyhlášené MŠVVaŠ SR;
    2. nebo byli úspěšnými řešiteli Mezinárodní matematické olympiády (IMO), Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO)  nebo Mezinárodní olympiády v informatice (IOI)
    3. nebo dosáhli vynikajícího umístění v jiné významné mezinárodní soutěži6 v oborech matematika, fyzika, informatika nebo elektrotechnika;
    4. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice nebo Středoškolské odborné činnosti pořádané ve Slovenské republice v následujících oborech: matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace;
    5. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích6 jednotlivců s celostátní působností v Česku zaštítěných MŠMT v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace;
    6. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále některé ze soutěží pořádaných nebo zaštítěných ČVUT FEL: Robosoutěže pro střední školy, Energetické olympiádyElektrotechnické olympiády nebo Technologické olympiády;
   2.  
    1. absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2022/2023 do 4. března 2023 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše);
    2. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2022/2023 do 4. března 2023 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).
 4. Uchazeči, na něž se nevztahují podmínky odst. III, budou pozváni k přijímací zkoušce, která obsahuje test z matematiky:
  1. Uchazeči, kteří absolvují test z matematiky na 14 a více bodů z možných 20, budou přijati7 do programu, do něhož se přihlásili.
  2. O přijetí uchazečů, kteří v testu dosáhnou méně než 14 bodů, rozhodne děkan stanovením minimálního počtu bodů pro přijetí v jednotlivých programech.
 5. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice.
 6. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle § 49 zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici.
 7. Děkan může vyhlásit mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro studium v akademickém roce 2023/2024.  Pokud k vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky dojde, bude zveřejněno na webových stránkách ČVUT FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem ČVUT FEL 21. 10. 2022.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 Úředně ověřenou kopií platného dokumentu. Známky ze střední školy mohou být střední školou potvrzeny také na přihlášce ke studiu či v katalogovém listu studenta. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.

2 Maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky, a to pouze ve společné (státní) části.

3 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2023 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

4 Předmět "matematický seminář" lze započítat jen v případě, že v odpovídajícím školním roce uchazeč neměl známku z  předmětu “matematika” a uchazeč doloží anotací předmětu, že jeho náplní byly rozšiřující partie matematiky (posoudí pověřený proděkan).

5 Předmět "fyzikální seminář" lze započítat jen v případě, že v odpovídajícím školním roce uchazeč neměl známku z  předmětu “fyzika” a uchazeč doloží anotací předmětu, že jeho náplní byly rozšiřující partie fyziky (posoudí pověřený proděkan).

6 Posoudí pověřený proděkan. K diplomu je nutné přiložit odkaz na webové stránky soutěže.

7 Po doložení příslušných dokumentů.


 

Procesní portál Procesní diagramy