Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT FEL vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024

 1. Přijímání uchazečů do magisterských studijních programů na ČVUT Fakultě elektrotechnické (dále jen ČVUT FEL) se řídí následujícími předpisy: Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem ČVUT, Statutem FEL, těmito Podmínkami a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v akademickém roce 2023/2024 (dále jen Směrnice děkana).
 2. Podmínkami přijetí ke studiu v magisterském studijním programu jsou:
  1. podání řádně vyplněné přihlášky včetně její úhrady v termínu uvedeném ve Směrnici děkana včetně předepsaných příloh;
  2. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem - viz dále.
  3. úspěšné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu před termínem zápisu do studia;
  4. dodání úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu získaného v ČR v termínu uvedeném ve Směrnici děkana (netýká se absolventů ČVUT FEL);
  5. pokud bylo dosaženo předchozí vzdělání v zahraničí (netýká se Slovenské republiky, Polské republiky, Maďarské republiky a Slovinské republiky), pak dodání potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  6. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a kromě absolventů bakalářského, respektive magisterského studia z kterékoli vysoké školy v ČR s jazykem výuky čeština) dodání potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
 3. U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka, protože některé předměty, nebo jejich část, mohou být vyučovány v angličtině.
 4. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle par. §49 Zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 5. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 6. Přijímací zkouška je písemná, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a liší se obsahem podle jednotlivých programů. Obsah zkoušky je zveřejněn na stránkách jednotlivých programů nejpozději 4 měsíce před konáním zkoušky.
 7. Časové rozmezí, ve kterém se koná přijímací zkouška, je dáno Směrnicí děkana.
 8. Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům studijního programu příbuzného charakteru z let 2020 - 2023 (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu). Pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň i dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2023 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak. r. 2022/2023).
 9. Do studia na zvolený program budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška, a dále uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70 % z celkového počtu bodů. Děkan může na základě výsledku přijímacích zkoušek snížit v jednotlivých programech hranici pro přijetí v rozmezí 50-70 % bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50 % bodů z přijímací zkoušky, nebudou ke studiu na ČVUT FEL přijati.
 10. Jestliže se uchazeč hlásí na více oborů/specializací téhož programu, koná zpravidla pouze jednu přijímací zkoušku. Výsledky zkoušky jsou následně využity při rozhodnutí o přijetí do všech oborů/specializací.
 11. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.
 12. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle par. § 49 Zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 13. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky do studia v magisterských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude případně zveřejněno na webových stránkách FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 21. 10. 2022.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová