Směrnice děkana pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT FEL v akademickém roce 2023/2024

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2023/2024 ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL.

I. Magisterské studijní programy na ČVUT FEL, jejich obory/specializace a kapacity

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří předpokládají dokončení tohoto studia do data zápisu.

Program Obory nebo specializace programu Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu
prezenční forma kombinovaná forma
A. Elektrotechnika, energetika a management Technologické systémy 150 0
Elektroenergetika 90
Elektrické pohony 0
Management energetiky a elektrotechniky 0
B. Elektronika a komunikace Elektronika 180 0
Mobilní komunikace
Audiovizuální technika a zpracování signálů
Rádiové komunikace a systémy
Fotonika
Technologie internetu věcí
Komunikační sítě a Internet
Komunikace a zpracování informace
C. Kybernetika a robotika Kybernetika a robotika 180 0
D. Otevřená informatika Umělá inteligence 380 0
Softwarové inženýrství
Počítačové vidění a digitální obraz
Počítačové inženýrství
Počítačová grafika
Datové vědy
Interakce člověka s počítačem
Kybernetická bezpečnost
Bioinformatika
E. Inteligentní budovy   50 0
F. Lékařská elektronika a bioinformatika2 Bioinformatika 80 0
Lékařská technika
Zpracování obrazů
Zpracování signálů
G. Letectví a kosmonautika Avionika 20 0

Popis oborů/specializací a studijních plánů je vystaven na webu fakulty.

V kombinované formě programu Elektrotechnika, energetika a management bude otevřena pouze specializace Elektroenergetika.

Uchazeči budou přijímáni do programu na zvolený otevřený obor/specializaci v závislosti na výsledku přijímací zkoušky.

Obor/specializace nemusí být v případě malého zájmu otevřen/a. V tomto případě bude uchazečům nabídnuto přijetí na jiný obor/specializaci programu, do něhož se hlásí.

II. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku

A. Program Elektrotechnika, energetika a management

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektrotechnika, energetika a management.

B. Program Elektronika a komunikace

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektronika a komunikace.

C. Program Kybernetika a robotika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Kybernetika a robotika.

D. Program Otevřená informatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Otevřená informatika.

E. Program Inteligentní budovy

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu naleznete na stránkách programu Inteligentní budovy.

F. Program Lékařská elektronika a bioinformatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Lékařská elektronika a bioinformatika.

G. Program Letectví a kosmonautika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Letectví a kosmonautika.

III. Postup při výběru programu a oboru/specializace

Uchazeč může podat jednu či více přihlášek do různých programů a zaplatit administrativní poplatek za každou z nich - počet přihlášek není omezen. V případě vyššího počtu přihlášek do různých programů však může vzniknout nebezpečí kolize termínů přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia téhož programu, proto nemá smysl podávat přihlášky do obou jeho forem.

V jedné přihlášce se lze přihlásit na jednu specializaci či obor.

Zákon nevylučuje možnost souběžného studia ve více studijních programech; vzhledem k náročnosti studia ve všech magisterských programech na FEL považujeme souběžné studium zejména z rozvrhových důvodů za nereálné.

IV. Průběh přijímacího řízení

A. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má formu písemného testu, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a koná se před přijímací komisí programu. Termín přijímacích zkoušek je uveden v odst. VII. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku (viz výše) určuje děkan na návrh Rady příslušného studijního programu.

O případný náhradní termín přijímací zkoušky, pokud se řádného termínu nemůže uchazeč z vážných důvodů zúčastnit, je nezbytné požádat písemně nebo elektronicky prostřednictvím studijního oddělení FEL, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.

Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komise programů a hlavní přijímací komisi pro magisterské programy.

Zkouška bude mít formu písemného testu z oborových tematických okruhů a/nebo společných okruhů a případně dle rozhodnutí Rady programu i ústního pohovoru. Podíl ústního pohovoru na výsledku zkoušky určuje Rada programu a činí max. 20 %.

Průběh a termíny pro přijímací zkoušky do programů vyučovaných v angličtině pro cizince může děkan upravit podle možností uchazeče.

Požaduje-li uchazeč úpravu přijímací zkoušky v důsledku zdravotního handicapu, může kontaktovat Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz.

B. Výsledky přijímací zkoušky

S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč, jemuž zkouška nebyla prominuta, seznámen do čtrnácti dnů po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost v následujících pěti pracovních dnech po konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého vyhodnoceného testu.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý úspěšný uchazeč po doručení potřebných dokumentů.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává prostřednictvím Studijního oddělení FEL ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V. Náležitosti přihlášky do magisterských studijních programů

A. Vyplnění přihlášky

Ke studiu na FEL se uchazeč přihlašuje podáním elektronické Přihlášky ke studiu1, jež bude k dispozici od 3. ledna 2023.

Přihlášku je třeba vyplnit i uhradit do 31. 3. 2023; později vyplněná či uhrazená přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení. Vytištěnou přihlášku již není třeba doručovat na fakultu.

B. Doručení povinných dokumentů

Do 31. 3. 2023 je třeba na fakultu doručit následující dokumenty, aspirujete-li na prominutí přijímací zkoušky:

 • výpis všech absolvovaných předmětů v bakalářském/magisterském programu s vypočteným studijním průměrem (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT);
 • očíslované přílohy (dokládající odbornou praxi, publikační činnost, účast v odborných soutěžích, jazykové znalosti apod.);
 • seznam číslovaných příloh.

Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské respektive magisterské studium, nebude obsahovat předměty absolvované v posledním semestru příslušného studia.

Studenti/absolventi vysokých škol v ČR či SR (kromě studentů/absolventů FEL ČVUT) doručí nejpozději před termínem zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu z bakalářského/magisterského studia.

Cizinci a absolventi vysokých škol v zahraničí doručí nejpozději před termínem zápisu následující dokumenty:

Uvedené dokumenty je třeba doručit:

 • osobně na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
 • nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice

C. Úhrada poplatku

Poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením činí 850 Kč. Tento poplatek lze uhradit jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví.
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB 2
 • složenkou

Poplatek je třeba poukázat na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
specifický symbol kód elektronické přihlášky
IBAN CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a ani uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

VI. Kombinovaná forma studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia. Úplné znění studijních předpisů, studijní plány a další informace o ČVUT FEL najdete na webu fakulty.

VII. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit a zaplatit a zároveň doručit případné přílohy)
31. 3. 2023
Termíny přijímacích zkoušek: 22. 5. - 2. 6. 2023 (dle přijímacích komisí)
Termín pro doručení ověřené kopie diplomu/nostrifikační doložky, v krajním případě potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia v ČR či SR, pokud diplom ještě není k dispozici (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT); v případě cizinců rovněž příslušného potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny: nejpozději před termínem zápisu do studia
Zápisy úspěšných uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- předprázdninový termín:
30. 6. 2023
Zápis úspěšných uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- poprázdninový (náhradní) termín:
12. 9. 2023

V Praze, projednáno Akademickým senátem ČVUT FEL 21. 10. 2022.

 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL