Popis předmětu - BV002ZIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002ZIP Životní prostředí
Role:  Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bálek R., Potocký Š. Zakončení:ZK
Přednášející:Bálek R., Potocký Š. Kreditů:2
Cvičící:Bálek R., Potocký Š. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002ZIP

Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B02ZIP

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě
2. Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.
3. Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.
4. Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.
5. Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.
6. Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.
7. Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.
8. Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.
9. Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.
10. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.
11. Mechanická pole. Hluk, Vibrace.
12. Elektrická pole.
13. Teplo. Světlo.
14. Ionizující záření.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Bálek R.: Přednášky ŽP
2. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210
ISBN-10: 1285197216, 2015
3. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295), 2014
4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007
5. Europe's environment - The fourth assessment
6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000
7. Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, Nakladatelství VUT IUM 2006
8. von Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H.: Faktor 4. MŽP ČR, 1996
Vollmer GmbH&Co., 42781 Haan-Gruiten, Germany
9. Zpráva o ŽP ČR 2014

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+0

Klíčová slova:

ekologie, životní prostředí, udržitelný rozvoj

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)