Popis předmětu - BV002EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002EKE Ekologie a ekotechnika
Role:  Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Potocký Š. Zakončení:KZ
Přednášející:Bálek R., Potocký Š. Kreditů:3
Cvičící:Bálek R., Potocký Š. Semestr:L

Anotace:

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

Osnovy přednášek:

1. Stav ŽP v ČR.
2. Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.
3. Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.
4. Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.
5. Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.
6. Hodnocení rizik a lidské zdraví.
7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.
8. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.
9. Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.
10. Odpady. Nízkoodpadové technologie.
11. Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.
12. Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.
13. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.
14 Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.

Osnovy cvičení:

1. Měření kouřových plynů.
2. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.
3. Měření celkové mineralizace vody.
4. Polarografická a ampérometrická měření vody z vodovodního rozvodu.
5. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.
6. Měření prostorových variací deklinace geomagnetického pole.
7. Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.
8. Exkurze: Čistírna odpadních vod, Český hydrometeorologický ústav.
8. Měření absorpční plochy kořenového systému
9. Měření na skládkách
10. Měření ozónu
11. Měření osvětlení
12. Měření CO2 ve vzduchu
13. Měření koncentrace nabitých částic

Literatura:

Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210, ISBN-10: 1285197216, 2015 (Techn. Library) Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014 (Techn. Library) Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, ISBN-10:1-4354-6232-7, 2014 (Techn. Library) Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007, http://aldebaran.feld.cvut.cz/ Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/ Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000 Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague 2017.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání pěti referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu a účast na exkurzi.

Klíčová slova:

Technika prostředí, měření environmentálních veličin

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 29.3.2023 05:50:29, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)