Popis předmětu - BD0M16TEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD0M16TEO Teologie
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnovy cvičení:

Scope of practices are discussions about professed and actual themes and showing movies.

Literatura:

1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004
3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002
4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006
5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007
6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009
7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004
9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičení a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednesené a odcvičené látky.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika P
MKEEM1_2018 Elektrické pohony P
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P
MKEEM3_2018 Technologické systémy P


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)