Popis předmětu - BE1M16CTR1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16CTR1 Controlling
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Cílem kurzu je prezentovat controllingové řízení jako efektivní, racionální, soudobý a ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) založený na procesním a činnostním přístupu k řízení a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů i procesů pro interakci s okolím. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Současně je hlavním výchozím kurzem pro následný kurz Projekt inovace řízení podniku. Na seminářích při přípravě a prezentaci zadaných úloh se předpokládá práce v 2-4 členných týmech. Při testech práce striktně individuální.

Cíle studia:

Určujícím cílem kurzu je prezentovat controllingové řízení (Management Control) jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) založený na procesním a činnostním přístupu k řízení a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů i procesů pro interakci s okolím. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Ukázat integrační schopnost controllingového řízení v řízení podniku a klíčovou roli projektového řízení v něm. Zvláště je zdůrazněna technicko-finanční integrace a její efekty. Důraz je na projektové řízení inovativních procesů, které zajišťují podniku nejen přežití, ale vysokou požadovanou výkonnost. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Studenti si ověřují získané znalosti na řešení cílově zaměřených úloh, které na sebe navazují a ilustrují základní principy výkonnostně zaměřeného controllingového řízení. Každá úloha má stanoveny cíle, které musí řešení splnit. Úlohy studenti zpracovávají pro situaci vlastního modelového podniku, kterým je buď středně velký průmyslový podnik nebo podnik služeb, zejména projekčních, inženýrských či IT, podle vlastního výběru. Každou úlohu prezentují na cvičení a v diskusi odpovídají na dotazy od ostatních studentů i lektora. Výsledky diskuse zapracují do svého řešení. Studenti pracují zpravidla ve 2-4 členných týmech, takže cvičí i týmovou spolupráci jak při tvorbě, tak při prezentaci. Svá řešení úloh, aplikovaná na modelovém podniku, posílají před každým cvičením lektorovi, který poskytuje zpětnou vazbu k zaslanému řešení. Řešení zpracovávají ve formě projektové zprávy (.docx), prezentace (.pptx) a výpočtové podpory (.xlsx). Studenti si tak na konkrétní aplikaci ověřují aplikaci klíčových manažerských nástrojů controllingového řešení, spolu s výběrem určujících ukazatelů (KPI) pro hodnocení výkonnosti v dané úloze. Koncepční znalosti jsou během semestru testovány ve třech průběžných a jednom závěrečném testu. Při testech práce striktně individuální. Souhrnné znalosti studenti prokazují při závěrečné zkouškové debatě, kde též obhajují řešení svých úloh a prokazují celostní znalosti v oblasti controllingového řízení.

Obsah:

viz Anotace + Cíle studia + Osnova přednášek + Osnova cvičení + Požadavky

Osnovy přednášek:

1. Uvedení do předmětu. Program kurzu. Způsob práce v kurzu. O čem je controllingové řízení. Interpretace pojmu Controlling. Vývoj controllingu. Controlling jako přístup k řízení. Konvergenční controllingový koncept (KCK). Role času. Controllingové uvažování. Controlling a integrace. Klasická Vysušilova definice systému řízení. Základní prvky (entity) řízení podniku (organizace).
2. Řízení nákladů v controllingové aplikaci I. Provozní rozpočty, kalkulace nákladů na produkty a jejich integrační vlastnosti. Klíčové vazby mezi provozními rozpočty, kalkulací, operativní evidencí, účetnictvím. Ilustrace na modelech.
3. Řízení nákladů v controllingové aplikaci II. Nákladové uvažování. Náklady jako důsledek manažerského rozhodování. Náklady jako integrační faktor řízení podniku a projektů. Ilustrace na modelech.
4. Metody a postupy nákladového řízení. Přirážková kalkulace. Metoda hodinové nákladové sazby (M-HNS) a její alternativy. Aplikace vícestupňového příspěvku na úhradu. Integrační vlastnosti těchto metod. Jak konstruovat kalkulační vzorec. Principy tvorby nákladového řízení v podnikových aplikacích. Nákladové důsledky různých způsobů financování. Ilustrace na úlohách a modelech.
5. Integrační role plánové soustavy a vyhodnocování výsledků - 3. a 4. hledisko KCK. Plánování a vyhodnocování v controllingové aplikaci. Plánová soustava - základní prvky, vazby a role klíčových nástrojů. Integrace věcného a finančního plánu. Ilustrace s využitím modelu NFP. Časová integrace v plánové soustavě.
6. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti I. (H-5 KCK) Finanční controllingové propočty. Role tříbilančního systému. Dynamické metody hodnocení investičních projektů a jejich klíčové veličiny. Metoda ČSH, VVP, diskontovaná verze EVA. Typy rizika. Ilustrace na příkladech.
7. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti II. Activity Based Management: ABC/M - Řízení s důrazem na činnosti. Procesní řízení. Projektové řízení. Metodologie Okruhů produktů. Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.
8. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti III. Hodnotový řetězec (Value Chain). Metoda limitní (cílové) kalkulace (Target Costing). Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.
9. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti IV. Balanced Scorecard. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Další manažerské nástroje. Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.
10. Controllingové celostní uvažování a jeho efekt. Zvyšování výkonnosti (performance) podniku díky controllingovému celostnímu uvažování. Role standardizace a formalizace v controllingové aplikaci. - 6. hledisko KCK. + Aplikace H-7 KCK: Učení (poučení se). Rozbor populárního článku.
11. Integrační aspekty controllingu - 2. hledisko KCK. Obsahová a formální integrace. Vertikální a horizontá lní integrace. Technicko-finanční integrace a další integrační roviny. Integrace informačních soustav. Integrační role nákladů. Role manažerských nástrojů v integraci. Ilustrace na interaktivních modelech pro prezentaci klíčových integračních vazeb. Role a kvalifikace controllera. Koncept kvality informací. Pojetí dle Martina. Integrační pojetí dle Vysušila.
12. Diskuse ke klíčovým tématům kurzu. Ilustrace na počítačových modelech.
13. Shrnutí, rekapitulace hlavních poznatků a závěrů.

Osnovy cvičení:

Cvičení-1: Zadání 1.úlohy- (a) Zadání modelového podniku a návrh jeho procesního schématu, (b) Aplikace controllingové linky. Úvodní test znalostí. Cvičení-2: Prezentace připravené 1.úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na controllingové charakteristiky řízení. Zadání 2. úlohy - Přiřazení zdrojů a kapacitní plán. Cvičení-3: Prezentace připravené 2. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska. Cvičení-4: Prezentace připravené 2. úlohy- 2.část posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska.. Zadání 3. úlohy - Sestavení provozního rozpočtu s důrazem na činnosti a správné přiřazení zdrojů. Průběžný test 1. Cvičení-5: Prezentace připravené 3. úlohy.. Její rozbor s důrazem na řízení činností, alokaci zdrojů a maximalizaci využití zdrojů. Využití alternativ Metody HNS při řízení nákladů činností, procesů, útvarů, produktů. Rozbor motivačních doporučení. Vyhodnocení způsobu propočtů klíčových položek rozpočtu. Zadání 4. úlohy - Aplikace kalkulačního vzorce s vícestupňovým příspěvkem na úhradu. Cvičení-6: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači -1.část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Průběžný test 2. Cvičení-7: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači - 2. část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Zadání 5. úlohy - Nákladové a finanční vyhodnocení financování investičního projektu. Cvičení-8: Prezentace připravené 5. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na rozdílnosti při hodnocení nákladovém a finančním (CF). Role délky období a simulace změn délky období. Vliv míry využití kapacity zdroje na výši hodinových (jednotkových) nákladů. Diskuse k alternativám nákupu investice. Zadání 6. úlohy - Návrhy na zvýšení výkonnosti podniku a kompletace semestrální práce (semestrální projekt). Cvičení-9: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 1. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi. Průběžný test 3. Cvičení-10: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 2. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi. Cvičení-11: Závěrečný test. Cvičení-12: Vyhodnocení závěrečného testu. Dodatečné prezentace. Cvičení-13: Vyhodnocení výsledků v kurzu. Zápočet.

Literatura:

Základní prameny: Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy) v elektronické formě Zralý, M.: CRPP_textový podklad.pdf Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT (částečně) Další doporučené prameny: Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993 Brealey, R.A., Myers, S.C.: Corporate Finance (česky: Teorie a praxe firemních financí), John Wiley & Sons, (česky: Computer Press, Praha) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001 Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004 Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005 Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky 2000 Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0 Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006 Kaplan R.S., Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007 Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu "Manažerská navigace", Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005 Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Požadavky:

Zápočet: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Studenti postupně řeší 6 úloh, kdy každá úloha je definována svými cíli. Závěrečná šestá úloha spojuje hlavní aspekty předchozích úloh a vytváří ucelené dílčí řešení vybraných částí řízení podniku při použití controllingového přístupu. Podmínkou získání zápočtu je zpracování všech zadaných úloh a jejich obhájení. Práce během semestru, tj. zpracovaná a prezentovaná řešení aplikovaná na modelovém podniku dle programu cvičení, je bodována dle dané bodovací stupnice, která je dána v pravidlech kurzu. Další podmínkou je získání min. 50 bodů v průběhu semestru jak z testů, tak za úlohy a jejich prezentaci. Závěrečný test je možno 1x opakovat. Zkouška: Je ústní a skládá se z obhajoby splnění všech cílů řešených úloh a vyhodnocení odpovědí na otázky-zkoušková témata, které jsou k dispozici od začátku kurzu.

Poznámka:

Velmi nevlídné, až zákeřné uživatelské prostředí. Nelze jednoduše kopírovat z textového editoru. Neakceptuje strukturu textu, vč. např. odrážek! Během ukládání spadne, třeba ukládat znovu. Atd.

Klíčová slova:

Controlling, Management Control, Performance, Konvergenční controllingový koncept, Řízení nákladů, Motivace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)