Popis předmětu - B1B16PPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B16PPP Právo pro podnikání
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Briaský M., Košťál P. Kreditů:5
Cvičící:Briaský M., Dobiáš M., Knápek J., Košťál P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití pi výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů i projektových týmů. Studenti si osvojí základní právní terměinologii a budou schopni orientovat se v systému práva České republiky.

Osnovy přednášek:

1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.
2. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, postavení osoby, fyzické osoby, právnické osoby
3. Právní úprava podnikání v ČR, obchodní a živnostenské právo, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
4. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za
společnost.
5. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu.
6. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka, zprostředkování, obchodní zastoupení, licence.
7. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.
8. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence.
9. Ochrana osobních údajů, elektronické komunikace a právo.
10. Ochrana hospodáské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.
11. Úvod do správního práva a základy finančního práva, správní řízení, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola.
12. Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu, stavební ízení.
13. Základy trestního práva, prameny a základní zásady, pečiny a zločiny, ukládání trestu, trestní odpovědnost právnických osob.
14. Ochrana práv v řízení před soudem, občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, specifika rozhodčího řízení

Osnovy cvičení:

Literatura:

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání, Praha, C.H. Beck, 2013

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PZ 6


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)