Popis předmětu - B2M32THOA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy
Role:PV Rozsah výuky:3P + 1L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hampl P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hampl P. Kreditů:6
Cvičící:Hampl P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M32THOA

Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy (THO) a seznámit se s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy (GoS) i jakosti služby (QoS). Závěry z THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikaci i na jiné obsluhové systémy než ryze telekomunikační.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy (THO) a seznámit se s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy (GoS) i jakosti služby (QoS); získané znalosti pak aplikovat v individuálním projektu dimenzování datové sítě.

Osnovy přednášek:

1. Aplikace THO v telekomunikacích. Klasifikace obsluhových systémů (OS), jejich popis a uspořádání.
2. Matematický model OS, předpoklady řešení, odvození pravděpodobností stavů. Kendallovo značení OS.
3. Tok požadavků, matematický popis. Poissonovský tok, vlastnosti.
4. Parametry OS. Ztráta, blokování, výkon. Odhad nabídky.
5. Modely OS typu M/G/N/0. Zobecněný Erlangův model, aplikace na sítě s přepojováním paketů.
6. Dimenzování TS. Přeliv toků - charakter - dimenzování OS.
7. Modely OS typu M/M/N/inf./FIFO (RANDOM, LIFO), parametry GoS.
8. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.
9. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.
10. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.
11. Principy simulace OS a TS, aplikační možnosti, omezení nástrojů MATLAB, SimEvents, OMNeT++.
12. OS s prioritami. Aplikace v praxi, metody režimů fronty a organizace pamětí (paketové sítě, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).
13. Přetížení sítě, modely omezení toků před a při přetížení sítě.
14. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení se zadáním projektu.
2. Lab.: Dimenzování OS se ztrátou - modely typu M/G/N/0.
3. Lab.: Aplikace modelů G/M/N, M/G/N a G/G/N.
4. Lab.: Dimenzování OS s čekáním bez priorit, aplikace modelu M/M/N/R.
5. Lab.: Úvod do prostředí SimEvents, simulace systému M/M/N/R.
6. Lab.: Vliv režimů fronty (FIFO, WFQ, CQ, PQ) na QoS v paketové síti.
7. Aplikace zobecněného Erlangova modelu na dimenzování. Zápočet.

Literatura:

[1] Křížovský, F., Kříž, P. Šťastný, M, Vaněk, N. Provozní zatížení v telekomunikacích - nepublikováno. Kapitoly 1 - 5. http://moodle.fel.cvut.cz
[2] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, London: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0-471-17083-6.
[3] Villy B. Iversen. Teletraffic Engineering and Network Planning. Geneva: ITC in cooperation with ITU-D SG2, May 2010. ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf, 623 p.
[4] Amir Ranjbar. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr edition, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763, ISBN-13: 978-1587201769.
[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e

Požadavky:

Posluchač by měl být obeznámen se základy teorie stochastických procesů a s používanými pravděpodobnostními metodami pro jejich popis v rozsahu předmětu "Pravděpodobnost a Statistika".

Klíčová slova:

Obsluhový systém, obsluha, obsluhová linka, telekomunikační síť, dimenzování, parametry, modely, řízení, priorita, optimalizace, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, předpověď, regresní funkce.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace PV 3
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet PV 3
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)