Popis předmětu - BE2M34PIOA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:EN
Garanti:Prajzler V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jeřábek V., Prajzler V. Kreditů:6
Cvičící:Prajzler V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M34PIOA

Anotace:

Základním cílem předmětu je seznámit se s teoretickými a technologickými principy a návrhem planární integrované optiky a optoelektroniky . Studenti se seznámí s principy vedení světla v optických planárních vlnovodech a se základními součástkami a strukturami integrované optiky a optoelektroniky, jako jsou optické děliče, vazební členy, optické mikrorezonátory, planární optické vysílače a přijímače s SS-LD a WG-PD. Dále se studenti seznámí s integrovanými součástkami a strukturami pro telekomunikace pro multiplexaci a signal processing. V předmětu jsou zahrnuty i optické součástky pro snímání fyzikálních a chemických veličin a uvedeny jsou i základní důležité měřicí a diagnostické metody.

Osnovy přednášek:

1. Planární integrovaná optika zahrnuje základní pojmy a principy. Historický vývoj a milníky integrované optiky a optoelektroniky.
2. Základní principy a šíření elektromagnetického pole využívané v planární optice.
3. Zdroje optického záření, princip generace záření. Optické vysílače.
4. Detektory optického záření, principy fotodetekce. Přijímače optického záření.
5. Optické planární vlnovodné struktury jako základ integrovaných součástek.
6. Integrované optické obvody MM a SM, integrovaná optika a optoelektronika.
7. Planární optické výkonové a vlnové děliče, interferenční a vazební členy. Pasivní elektrooptické a termooptické vlnovodné součástky. Součástky na bázi mikrorezonátorů.
8. Technologie a materiály pro integrovanou optiku a optoelektroniku.
9. Optický komunikační řetězec. Integrované přenosové optoelektronické součástky.
10. Integrované součástky a subsystémy pro optické směrování informace.
11. Integrované součástky pro optické paketové systémy. Optické planární zesilovače.
12. Programové vybavení pro návrh optických a optoelektronických integrovaných struktur s planárními vlnovody.
13. Integrované optické senzory, senzory s interferometry.
14. Vybrané měřící a diagnostické metody.

Osnovy cvičení:

1. Návrhový software pro fotoniku a integrovanou optiku.
2. Lineární modely optoelektronických součástek.
3. Návrh a optimalizace detektorů a planárních přijímačů optického záření.
4. Návrh optických planárních vlnovodů.
5. Návrh optických a fotonických struktur I.
6. Návrh optických a fotonických struktur II.
7. Návrh planárních mikrovlnných OE přijímačů a OE vysílačů.
8. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových rozbočnic.
9. Měření optických planárních vlnově selektivních rozbočnic.
10. Měření optických detektorů a planárních přijímačů.
11. Měření spektrálních vlastností optických planárních vlnovodů.
12. Měření optických vlastností vlnovodů metodou časové reflektometrie.
13. Měření optických vlnovodů pomoci Abbe refractometru.
14. Měření na optických senzorech, zápočet.

Literatura:

Z. Burian: Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991.
B. E.A. Saleh, M.C. Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress,Praha, 1994-1996.
K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 2007
J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha 1986.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu - účast na všech cvičeních, odevzdání všech protokolů měření stanovených úloh, úspěšné absolvování zápočtového testu. Podmínky složení zkoušky - udělený zápočet, úspěšné absolvování zkouškového testu a odpovědí na otázky zkoušejícího.

Klíčová slova:

Planární optický obvod, optické zdroje a detektory záření, Optické děliče,sdružovače, vazební členy, elektrooptické prvky termooptické prvky, optický planární zesilovač, optické senzory, paketové vysílače a přijímače.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK3_2018 Photonics PV 3
MEEK1_2018 Electronics P 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)