Popis předmětu - B1M13JAS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mach P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Froš D., Mach P. Kreditů:6
Cvičící:Froš D., Mach P., Molhanec M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13JAS1

Anotace:

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Audity. Statistická přejímka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13JAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13JAS

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Obsah:

Jakost je základním parametrem nezbytným ve všech procesech elektrotechniky. Jsou definovány základní pojmy z jakosti, základní systémy řízení jakosti a způsoby a nástroje, jak dosahovat optimální jakosti. Základní podmnožinou jakosti je spolehlivost. Je uvedena základní teorie spolehlivosti a způsoby jejího výpočtu, základní typy matematických rozdělení užívaných ve spolehlivosti a způsoby zálohování pro zvýšení tohoto parametru.

Osnovy přednášek:

1. Pojmy z problematiky jakosti. Systémy jakosti užívané ve světě. Certifikace dle ISO 9000.
2. Systém Six Sigma, princip, základní nástroje, zavádění. Faktorové experimenty.
3. Vytvoření matematického modelu pomocí faktorových experimentů. Optimalizace modelů.
4. Sedm Ishikawových nástrojů řízení jakosti. Regulační diagramy. Diagramy CUSUM a EWMA.
5. Taguchiho ztrátová funkce a ortogonální oblasti. Koeficienty způsobilosti. Poka Yoke. FMEA.
6. Statistická přejímka pro data získaná měřením a porovnáním. Štíhlá výroba.
7. Brainstorming. Benchmarking. Re-engineering. Náklady na jakost. Nové nástroje. Audity.
8. Základní pojmy ze spolehlivosti. Spolehlivost prvků a systémů. Životní cyklus. Typy poruch.
9. Typy rozdělení užívané ve spolehlivosti a jejich vlastnosti. Q-Q diagram. Box-plot diagram.
10. Základy teorie spolehlivosti. Spolehlivost sériového a paralelního řetězce prvků a zařízení
11. Kompozice a dekompozice. Metoda seznamu a minimálních úspěšných cest
12. Intenzita poruch, intenzita oprav, pohotovost, koeficient využití a prostojů. Interval spolehlivosti.
13. Konfidenční interval střední doby mezi poruchami. Doba sledování. Studená a teplá záloha.
14. Strom poruch, jeho konstrukce a jeho kvalitativní a kvantitativní řešení.

Osnovy cvičení:

1. Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.
2. Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.
3. Práce nad případovou studií.
4. Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.
5. Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.
6. Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.
7. Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.
8. Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.
9. Zrychlené testování spolehlivosti.
10. Vypracování případové studie
11. Vypracování případové studie.
12. Vypracování případové studie.
13. Obhajoby projektů.
14. Obhajoby projektů. Zápočet.

Literatura:

1. David L. Goetsch, Stanley Davis. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. Pearson Education, 2012
2. Montgomery. D. C. Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons. 2012, 17th edition
3. D. C. Summeras. Quality mangements. Prentice Hall. 2008
4. Pyzdek, T., Keller, P.: The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill, 2014
5. Breyfogle III, F. W. Implementing Six Sigma. New York: John Wiley & Sons. 1999
6. Tošenovský, J., Noskievičová, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex. 2000

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Kvalita, spolehlivost, DOE, Ishikawovy nástroje, strom poruch, zálohování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1
MPLAK_2016 Avionika PV 3


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)