Popis předmětu - BE0B16FI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0B16FI1 Philosophy 1
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Zamarovský P. Zakončení:KZ
Přednášející:Zamarovský P. Kreditů:4
Cvičící:Zamarovský P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE0B16FI1

Anotace:

Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu
2. Thalés a mílétská škola, otázka hledání prapodstaty (arché). Pojetí duše
3. Pýthagoras a pýthagorejci
4. Hérakleitos z Efezu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy negativních pojmů
6. Anaxagorás, Empedoklés, pojímání hmoty
7. Atomismus, absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu
8. Sofisté a sofistika, krize poznání, člověk měřítkem, ateismus
9. Sókratés, život, vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox
10. Megarská filosofie (paradox Lháe), kynikové, kyrenaikové
11. Platón, svět idejí, podobenství o jeskyni, demokracie, filosofie matematiky
12. Aristotelés, aristotelismus a scholastika, Tomáš Akvinský a tomismus.
13. Epikureismus a stoicismus, pyrrhonismus, alexandrijská škola
14. Křesťanství a filozofie, sv. Augustin, Boethius (sv. Severin)

Osnovy cvičení:

1. Pojem filozofie. Příklady mýtů.
2. Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.
3. Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).
4. Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).
6. Pojímání hmoty za antiky a dnes.
7. Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.
9. Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.
10. Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.
11. Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.
12. Aristotelská logika a fyzika.
13. Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

Literatura:

1. Zamarovský P. Příběh antické filosofie, nakl. VUT, Praha 2005
2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Kratochvíl Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakl. Juza, Praha 1993
4. Tretera I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994

Požadavky:

Posluchači absolvují během semestru tři testy a vypracují prezentaci na dohodnuté téma.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)