Popis předmětu - BE9M38PRM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M38PRM Project Management and Marketing
Role:P Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Roháč J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Roháč J., Uličná Š., Žemlička P. Kreditů:2
Cvičící:Roháč J., Uličná Š., Žemlička P. Semestr:Z

Anotace:

V současné době se v podnicích provádí velká část jednorázových prací formou projektů. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického managementu podniku. Cílem projektu může být například rychlé zavedení nového produktu do výroby a jeho následné uplatnění na trhu a k tomu napomáhá jak projektové řízení, tak i marketing.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti řízení projektů, a to v návaznosti na znalost marketingu a marketingového managementu.

Osnovy přednášek:

1. Podnikový marketing, podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
2. Segmentace trhu, obsah, proces a metody, targeting a positioning. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.
3. Cena jako marketingová kategorie. Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční politika podniku.
4. Co je projekt?, charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy. Jak zahájit úspěšný projekt? Otázky strategie, proces přípravy "návrhu".
5. Pojem "trojimperativ", překážky splnění podmínek "trojimperativu", výsledky projektu. Proč a jak projekt plánovat?, plánování, v čem spočívá plánování projektu, prvky projektového plánu, využití počítačového programu MS Project.
6. Nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu, odhad nákladů, systém nákladového účetnictví projektu.
7. Vliv omezených zdrojů, zdroje, kompromis mezi časem a náklady, rizika a rezervy, vedení lidí v projektovém týmu.

Osnovy cvičení:

1. Cvičení - Řešení jednoduchého projektu pro zopakování použití metody CPM.
2. Cvičení - Seznámení s programem MS Project a řešení jednoduchého projektu pomocí MS Project.
3. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.
4. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.
5. Cvičení - Prezentace semestrálních prací.
6. Cvičení - Prezentace semestrálních prací a zápočet.

Literatura:

Povinná literatura
1. Žáček, Vladimír: Průmyslový marketing. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04492-6.
2. Rosenau, Milton D. Jr. Řízení projektů. Business books (Computer Press), Praha 2000, ISBN 80-7226-218-1.
Doporučená literatura
1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. přeložil Tomáš JUPPA a Martin MACHEK. Grada Publishing, a.s., Praha 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. 2. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Grada Publishing a.s. Praha 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu : docházka, aktivní účast, zpracování celkové semestrální práce (složené ze dvou částí - marketing a projekt) a její prezentace. Požadavky ke zkoušce :
1. Podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix.
2. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
3. Segmentace trhu, targeting a positioning.
4. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.
5. Cena jako marketingová kategorie.
6. Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční politika podniku.
7. Charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy, pojem "trojimperativ", překážky splnění podmínek "trojimperativu", výsledky projektu.
8. Plánování projektu, nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy.
9. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu a odhad nákladů, vliv omezených zdrojů.
10. Vedení lidí v projektovém týmu.

Klíčová slova:

Základní pojmy projektového řízení, trojimperativ, plánování projektů, metoda CPM, metoda PERT, nákladové účetnictví projektu, SWOT analýza, marketingový mix, cenová politika, cenové strategie, marketingová komunikace, marketingový výzkum, segmentace trhu, distribuce, podniková distribuční politika, umísťování produktů na trhu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)