Popis předmětu - BE1M16EKL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16EKL Ecology and Economy
Role:PZ Rozsah výuky:3P+1S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Knápek J. Kreditů:5
Cvičící:Bím J., Knápek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16EKL

Anotace:

Student je seznámen s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jeho jednotlivými aspekty a souvislostmi. Student získává základní znalosti o vlivech a úincích na životní prostedí souvisejícími s energetickými systémy, prmyslovou výrobou a dalšími antropogenními innostmi. Student získává základní znalosti z oblasti ekonomiky životního prostedí vetn specifických znalostí z oblasti obchodování s emisními povolenkami, financování budoucí likvidace jaderných zaízení, ukládání radioaktivních odpad. Dále se získávají znalosti z oblasti ekonomické efektivnosti obnovitelných zdroj, jejich schémat podpor v kontextu energetických politik R a EU.

Osnovy přednášek:

1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty
3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami
4. Fosilní paliva, palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty
5. Jaderný palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty
6. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení
7. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie
8. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny
9. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla
10. Schémata podpor užití OZE, politika ČR a EU
11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí
12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí, indikátory
13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití
14. Shrnutí, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Názory na ekologické problémy
2. 3. Aktuální ekologické problémy - diskuze
4. 5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze
6. 7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.
8. 9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.
10. 11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR
12. 13. Zápočet
14.

Literatura:

Sorensen B.: Renewable EnergyElsevier 2011. ISBN 978-0-12-375025-9 Ritschelová, Iva, et al. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0 Gore A.: Zem na misce vah. Argo 2000. ISBN 80-7203-310-7 Šauer Petr: Základy ekonomiky životního prostředí I, Praha, 2008, ISBN 978-80-86709-13-0

Požadavky:

see https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/ecology-and-economy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PZ 3


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)