Popis předmětu - BE1M16DES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16DES Power Transport Systems
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět je zaměřen na ekonomické aspekty navrhování a provozu systémů dopravy různých forem energie. Jde o silniční, železniční a lodní dopravu tuhých a tekutých (zkapalněných) paliv, dále o potrubní dopravu plynných a kapalných (kapalných směsí tuhých) paliv, centrální zásobování teplem, dopravu pevných paliv lanopásovými dopravníky a především o sítě dopravující elektrickou energii.

Cíle studia:

Naučit studenty řešit problémy návrhu a provozu dopravního systému pro různé formy energie.

Obsah:

Forma energie je dána jejím druhem a nositelem, který určuje její možnosti dopravy. Kromě univerzálních druhů dopravy paliv (silniční, železniční, vodní (říční nebo námořní)) je pozornost věnována především potrubním systémům pro dopravu paliv či teplonosného média a dále vodičům elektřiny.

Osnovy přednášek:

1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí.
2. Parametry dodávky různých forem energie, doprava paliv.
3. Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy energie.
4. Plynárenské sítě, ropovody a produktovody.
5. Tepelné sítě, navrhování a optimalizace provozu a rozvoje.
6. Návrh hospodárné světlosti potrubí tepelných napáječů.
7. Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí tepelných sítí.
8. Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy
9. Oceňování ztrát elektřiny.
10. Hospodárná kompenzace účiníku.
11. Hospodárný průřez elektrického vedení.
12. Optimalizace provozu a návrhu transformovny.
13. Spolehlivost prvků elektrických sítí, ukazatele, hodnocení spolehlivosti. Kodexy sítí.
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Silniční, železniční a říční doprava uhlí - porovnání měrných dopravních nákladů
2. Měrné dopravní náklady tranzitního plynovodu
3. Tlaková ztráta při proudění horké vody trubkou kruhového průřezu
4. Optimalizace tepelné izolace teplovodu
5. Úbytek napětí a ztráty na vedení nn, vn a vvn. Breitfeldova metoda.
6. Diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát a soudobost
7. Dlouhodobé marginální náklady na elektřinu.
8. Hospodárná kompenzace účiníku
9. MAXITEST
10. Hospodárný průřez vedení 110 kV
11. Hospodárná velikost nových transformoven
12. Spolehlivostní ukazatele zabezpečenosti dodávky
13. Podnikání v rozvodu elektřiny
14. Zápočet

Literatura:

Vítek, M.: Ekonomika dopravních energetických systémů. Skriptum ČVUT, Praha 2008. Ibler Z. a kol: Technický průvodce v příkladech, 2.díl, Praha, BEN, 2003, ISBN 80-7300-097-0 Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008 Macháček, V.: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. IN-EL 2010. Kříž, M.: dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady. IN-EL 2011. Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.

Požadavky:

Základy elektrotechniky, mechaniky a termodynamiky, mikro a makroekonomie, účetnictví, kriteria ekonomické efektivnosti investic.

Klíčová slova:

energetický dopravní systém, provozní parametry systému, dimenzování technického parametru, světlost potrubí, průřez elektrického vedení, dopravní ztráty energie, provozní náklady, investiční výdaje, dlouhodobé marginální náklady, tlakové ztráty, úbytek napětí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 2,3


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)