Popis předmětu - B1M16DES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16DES Dopravní energetické systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vítek M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vítek M. Kreditů:5
Cvičící:Vítek M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16DES

Anotace:

Předmět je zaměřen na ekonomické aspekty navrhování a provozu systémů dopravy různých forem energie. Jde o silniční, železniční a lodní dopravu tuhých a tekutých (zkapalněných) paliv, dále o potrubní dopravu plynných a kapalných (kapalných směsí tuhých) paliv, centrální zásobování teplem, dopravu pevných paliv lanopásovými dopravníky a především o sítě dopravující elektrickou energii.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými aspekty navrhování a provozu systémů dopravy tepla, elektřiny, plynu a dalších druhů dopravy energie.

Obsah:

Forma energie je dána jejím druhem a nositelem, který určuje její možnosti dopravy. Kromě univerzálních druhů dopravy paliv (silniční, železniční, vodní (říční nebo námořní)) je pozornost věnována především potrubním systémům pro dopravu paliv či teplonosného média a dále vodičům elektřiny.

Osnovy přednášek:

1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí.
2. Parametry dodávky různých forem energie, doprava paliv.
3. Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy energie.
4. Plynárenské sítě, ropovody a produktovody.
5. Tepelné sítě, navrhování a optimalizace provozu a rozvoje.
6. Návrh hospodárné světlosti potrubí tepelných napáječů.
7. Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí tepelných sítí.
8. Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy
9. Oceňování ztrát elektřiny.
10. Hospodárná kompenzace účiníku.
11. Hospodárný průřez elektrického vedení.
12. Optimalizace provozu a návrhu transformovny.
13. Spolehlivost prvků elektrických sítí, ukazatele, hodnocení spolehlivosti. Kodexy sítí.
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Silniční, železniční a říční doprava uhlí - porovnání měrných dopravních nákladů
2. Měrné dopravní náklady tranzitního plynovodu
3. Tlaková ztráta při proudění horké vody trubkou kruhového průřezu
4. Optimalizace tepelné izolace teplovodu
5. Úbytek napětí a ztráty na vedení nn, vn a vvn. Breitfeldova metoda.
6. Diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát a soudobost
7. Dlouhodobé marginální náklady na elektřinu.
8. Hospodárná kompenzace účiníku
9. MAXITEST
10. Hospodárný průřez vedení 110 kV
11. Hospodárná velikost nových transformoven
12. Spolehlivostní ukazatele zabezpečenosti dodávky
13. Podnikání v rozvodu elektřiny
14. Zápočet

Literatura:

Vítek, M.: Ekonomika dopravních energetických systémů. Skriptum ČVUT, Praha 2008. Ibler Z. a kol: Technický průvodce v příkladech, 2.díl, Praha, BEN, 2003, ISBN 80-7300-097-0 Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008 Macháček, V.: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. IN-EL 2010. Kříž, M.: dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady. IN-EL 2011. Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.

Požadavky:

Základy elektrotechniky, mechaniky a termodynamiky, mikro a makroekonomie, účetnictví, kriteria ekonomické efektivnosti investic.

Poznámka:

Od zimního semestru 2016/17

Klíčová slova:

vodič, trubka, silnice, kolej, řeka, kanál, automobil, vlak, lokomotiva, vagón, remorkér, člun, vedení, potrubí, proudění, měrná spotřeba paliva, tlakové ztráty, investiční a provozní výdaje, měrné dopravní náklady, dlouhodobé marginální náklady, diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát, soudobost zatížení, optimální průřez vedení, optimální světlost trubky, optimální tloušťka tepelné izolace, frekvence, vysoké napětí, rozvodna, transformátor, kompenzátor, tlumivka, cívka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PV 2,3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)