Popis předmětu - B1M16MAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16MAR Marketing
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Pešek O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Pešek O. Kreditů:5
Cvičící:Pešek O. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Výuka je zaměřena na vysvětlení podstaty, metod a systému marketingu včetně jeho využití v praxi s přihlédnutím k vývojovým tendencím.

Osnovy přednášek:

1. Management a marketing, vývoj a změny paradigmat
2. Marketingová koncepce řízení firmy, postavení marketingu vůči ostatním činnostem firmy
3. Marketingový výzkum
4. Chování poptávajících a segmentace trhu
5. Strategické marketingové plánování
6. Analytické metody strategického plánování
7. Marketingový mix
8. Výrobková, sortimentní a servisní politika
9. Inovace, diferenciace, variace
10. Kontraktační politika, tvorba cen
11. Marketingová komunikační politika, nástroje a integrovaná komunikace
12. Volba odbytových cest a prodej
13. Volba marketingových strategií v různých situacích (trh služeb, nové a globální trhy)
14. Marketingový kontroling a audit, vývojové tendence marketingu

Osnovy cvičení:

1. Manažerský kruh, nástroje managementu
2. Koncepce managementu, marketingová koncepce
3. Marketingový výzkum - formy, metody
4. Volba metody výzkumu
5. Dotazování, hodnocení výsledku
6. Analýza silných a slabých stránek
7. Cyklus životnosti výrobku
8. Výrobkové portfolio
9. Výrobková politika firmy
10. Cenová politika
11. Volba reklamního prostředku
12. Marketingová strategie, marketingový mix
13. Závěrečný test
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5
5. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927
6. Lilien, G.L., Rangaswamy A., De Bruyn, A.: Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition, State College PA, 2013. ISBN 9780985764807
7. Tomek G., Vávrová V., Vašíček, J.: Marketing v energetice, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 978-80-247-0370-X
8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 2


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)