Popis předmětu - B0B02UAK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B02UAK Úvod do akustiky
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jiříček O. Zakončení:KZ
Přednášející:Brothánek M., Jiříček O. Kreditů:4
Cvičící:Brothánek M., Jandák V., Jiříček O. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4656

Anotace:

Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02UAK

Obsah:

Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02UAK

Osnovy přednášek:

1. Zvuk, základní akustické veličiny.
2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, interference a difrakce.
3. Základní typy zdrojů zvuku a jejich vlastnosti.
4. Základy prostorové akustiky.
5. Základy stavební akustiky, hodnocení akustické kvality sálů.
6. Hluk, jeho měření a hodnocení, vibrace a jejich měření.
7. Fyziologická akustika, legislativa, hlukové studie.
8. Časově proměnné zvukové pole, akustický impuls.
9. Psychoakustika, hudební akustika.
10. Elastické vlny v pevných látkách, jejich vlastnosti a šíření.
11. Fyzika anizotropních prostředí, piezoelektrický jev.
12. Generování a příjem elastických vln.
13. Ultrazvuk, infrazvuk.
14. Zvuk a světlo.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, hladinové vyjádření akustických veličin.
2. Zvuková pole základních zdrojů.
3. Akustický tlak a intenzita.
4. Měření tlaku, frekvenční analýza.
5. Frekvenční analýza, 1/3 oktávy.
6. FFT a další analýzy.
7. Příklady interference a zvukových polí v uzavřených prostorech.
8. Měření odrazu
9. Vibrační měření.
10. Nestacionární zvukové pole.
11. Měření nestacionárního hluku.
12. Základní vlastnosti ultrazvuku.
13. Měniče pro ultrazvuk.
14. Měření ultrazvukových polí.

Literatura:

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001
2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982
3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998

Požadavky:

Vypracování referátu z laboratorních úloh, závěrečný test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Klíčová slova:

akustika, zvuk, hluk, vnímání zvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 19.6.2024 15:50:56, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)