Popis předmětu - BD1M13JAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M13JAS Jakost a spolehlivost
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13JAS

Anotace:

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Statistická přejímka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13JAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13JAS

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Obsah:

Jakost je základním parametrem nezbytným ve všech procesech elektrotechniky. Jsou definovány základní pojmy z jakosti, základní systémy řízení jakosti a způsoby a nástroje, jak dosahovat optimální jakosti. Základní podmnožinou jakosti je spolehlivost. Je uvedena základní teorie spolehlivosti a způsoby jejího výpočtu, základní typy matematických rozdělení užívaných ve spolehlivosti a způsoby zálohování pro zvýšení tohoto parametru.

Osnovy přednášek:

1. Pojmy z problematiky jakosti. Systémy jakosti užívané ve světě. Certifikace dle ISO 9000.
2. Faktorové experimenty.
3. Vytvoření matematického modelu pomocí faktorových experimentů. Optimalizace modelů.
4. Sedm Ishikawových nástrojů řízení jakosti. Regulační diagramy.
5. Statistická přejímka pro data získaná porovnáním.
6. Základní pojmy ze spolehlivosti. Typy spolehlivostních dat. Teorie tolerancí, matematické vyrovnání.
7. Spolehlivost prvků a systémů. Životní cyklus. Typy poruch.Spolehlivost sériového a paralelního řetězce.
8. Základy teorie spolehlivosti. Koeficient využití a prostojů. Pohotovost, intervalová využitelnost.
9. Typy rozdělení užívané ve spolehlivosti a jejich vlastnosti. Q-Q diagram. Box-plot diagram.
10. Spolehlivost sériového a paralelního řetězce prvků a zařízení
11. Kompozice a dekompozice. Metoda seznamu a minimálních úspěšných cest
12. Intenzita poruch, intenzita oprav, pohotovost, koeficient využití a prostojů. Interval spolehlivosti.
13. Konfidenční interval střední doby mezi poruchami. Doba sledování. Studená a teplá záloha.
14. Strom poruch, jeho konstrukce a jeho kvalitativní a kvantitativní řešení.

Osnovy cvičení:

1. Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.
2. Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.
3. Práce nad případovou studií.
4. Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.
5. Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.
6. Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.
7. Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.
8. Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.
9. Zrychlené testování spolehlivosti.
10. Vypracování případové studie
11. Vypracování případové studie.
12. Vypracování případové studie.
13. Obhajoby projektů.
14. Obhajoby projektů. Zápočet.

Literatura:

Montgomery, D. C.: Statistical Quality Control. J. Wiley and Sons, 2012 Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha. 2006 Elsayed, E. A.: Reliability Engineering. J. Wiley and Sons, 2012 Nenadál, J., Naskievičová, D., Petříková, R., Plura, J., Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Management press. Praha, 2008 Dodson, B., Nolan, D.: Reliability Engineering Handbook. QA Publishing LLC, 2002

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Kvalita, spolehlivost, DOE, Ishikawovy nástroje, strom poruch, zálohování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 6.12.2023 17:51:02, semestry: L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)