Popis předmětu - A6M33KSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33KSY Kognitivní systémy
Role:  Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Štěpánová K., Vavrečka M. Zakončení:KZ
Přednášející:Štěpánová K., Vavrečka M. Kreditů:4
Cvičící:Štěpánová K., Vavrečka M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A6M33KSY

Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s oblastí kognitivní psychologie. Pomocí studia lidské psychiky, analyzované na základě teorie zpracování informace, je možné získat vhled do problematiky psychických procesů a možnosti jejich napodobení. Procesy vnímání, myšlení, reprezentace znalostí aj. jsou demonstrovány na základě mnoha psychologických experimentů. Student se také dozví o nejznámějších teoriích, které se v souvislosti s danou oblastí objevují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33KSY

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta informatiky z oblastí kognitivní psychologie. Je vhodný studenty, kteří se zajímají o umělou inteligenci a kognitivní modelování.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - definice psychologie, oblasti zájmů, historický kontext, Behaviorismus, Gestalt psychologie, počátky kognitivní psychologie, současný stav.
2. Psychologické metody - pozorování, rozhovor, dotazník, test, experiment, analýza produktů, případová studie, modelování, jejich výhody a nevýhody, oblasti aplikace.
3. Pozornost a vědomí - předvědomé zpracování, habituace, detekce signálů, selektivní pozornost, teorie filtru, Posnerova teorie, evokované potenciály, Marcelův model.
4. Vnímání - čití a vnímání, percepční stálost, vnímání hloubky, percepce tvarů, teorie percepce shora dolů a zdola nahoru, výpočetní teorie percepce, poruchy percepce.
5. Paměť - modely paměti, dlouhodobá a krátkodobá paměť, pracovní paměť, konekcionistické modely, poruchy paměti, neurobiologické koreláty.
6. Paměťové procesy - způsoby a formy kódování, přesun z krátkodobé paměti, způsoby vybavování, teorie zapomínání.
7. Reprezentace znalostí - mentální představy, teorie duálního kódování, mentální manipulace, mentální rotace, prohlížení představ, mentální modely, syntéza představ a výroků, kognitivní mapy.
8. Reprezentace znalostí - pojmy a kategorie, sémantické sítě, kognitivní schémata, produkční systémy, ACT, ACT*, konekcionistické modely.
9. Akvizice jazyka - základní aspekty jazyka, percepce řeči,sémantika a syntax, vlivy dědičnost a prostředí, jazykový vývoj během prvních let života.
10. Jazyk - jazyk a myšlení, jazyk a metafora, jazyk v sociálním kontextu, řečové akty, konverzační styly diskurz, jazyk a poškození mozku.
11. Myšlení - přirozené a umělé myšlení, typy problémů, způsoby strukturace, způsoby řešení problémů, pomůcky při řešení, vrozené nadání a získané dovednosti, tvořivost.
12. Usuzování a rozhodování - klasické teorie rozhodování, vylučovací metoda, heuristiky, deduktivní usuzování, sylogismy, induktivní usuzování, analogie.
13. Shrnutí - možnosti napodobení kognitivních procesů a propojení s oblastí umělé inteligence.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Ovládání humanoidního robota Pepper
2. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota
3. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota
4. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota
5. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota
6. Testování robota v realných podmínkách

Literatura:

[1] Eysenck, M.W., Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie,Praha: Academia.
[2] Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie : mentální reprezentace a mentální modely . Praha: Grada.
[3] Sternberg, R. J. (1996). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Požadavky:

zadne

Klíčová slova:

kognice, kognitivní psychologie, kognitivní procesy, experimentální psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)