Popis předmětu - A2B13PEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B13PEL

Anotace:

Student získá poznatky o nejzákladnějších typech materiálů pro elektrotechniku, jejich vlastnostech, technologii a aplikacích. Dále se seznámí se základními funkcemi a provozními vlastnostmi transformátorů, výkonových měničů, generátorů, stejnosměrných a střídavých motorů a kontaktních elektrických přístrojů. Bude také seznámen se současným stavem a strategií rozvoje energetiky, se základy přenosových soustav a se strukturou, charakteristikami a provozními režimy zdrojů a jejich ekologickými dopady.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B13PEL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B13PEL

Cíle studia:

Student se seznámí se základními typy materiálů pro elektrotechnickou výrobu, se základními typy elektrických strojů, přístrojů a pohonů a s základními typy elektráren a rozvodných sítí.

Osnovy přednášek:

1. Vodivé a supravodivé vlastnosti materiálů, vodiče a supravodiče a jejich vybrané aplikace.
2. Dielektrické a izolační vlastnosti materiálů, dielektrika a izolanty užívané v elektrotechnice. Dielektrický ohřev. Indukční ohřev.
3. Polovodivé vlastnosti materiálů, základní typy polovodičů, výroba a zpracování monokrystalů, technologie IO, kontaktování čipů.
4. Magnetické vlastnosti materiálů, základní magnetické materiály pro elektrotechniku. Tenké a tlusté vrstvy - princip, materiály, příprava, aplikace.
5. Lasery a laserové technologie.
6. Technologie s elektronovým svazkem - litografie, obrábění, svařování.
7. Napěťové a proudové zdroje. Transformátory, usměrňovače.
8. Stejnosměrné motory s mechanickou a elektronickou komutací.
9. Asynchronní a synchronní motory a generátory.
10. Elektrické přístroje. Vypínání stejnosměrných a střídavých obvodů.
11. Současný stav a strategie rozvoje elektroenergetiky, základy energetické legislativy.
12. Struktura a provozní charakteristiky energetické soustavy ČR. Soustavy pro přenos a rozvod elektrické energie.
13. Struktura a charakteristiky výrobních zdrojů (parní, vodní, jaderné, alternativní).
14. Provozní režimy zdrojů, dopad jejich činnosti na životní prostředí.

Osnovy cvičení:

1. Objasnění a demonstrace úloh.
2. Vlastnosti polovodičového křemíku.
3. Měření anizotropie transformátorových plechů.
4. Spojování silových kabelů.
5. Měkké pájení v elektrotechnice.
6. Řízený můstkový usměrňovač při zátěži R, RL.
7. Stejnosměrný motor s cizím buzením. Bezkartáčový motor s PM.
8. Asynchronní motor napájený ze sítě a z měniče kmitočtu.
9. Obvody kontaktního řízení pro ovládání asynchronního motoru.
10. Bezpečnost práce v laboratorních a provozních podmínkách.
11. Příklady z provozu soustav a elektrárenství.
12. Měření vysokých napětí průmyslové frekvence.
13. Elektrická pevnost při střídavém napětí pevných izolantů.
14. Zápočet.

Literatura:

1. Bruce, R. G. et al.: Modern Materials and Manufacturing Processes, Prentice Hall, 2003
2. Brown, W. D.: Advanced Electronic Packaging, IEEE Press, 1998
3. Voženílek, Janoušek: Základy silnoproudé elektrotechniky , ČVUT v Praze, 2006
4. Weedy B. M.: Electric Power System, 1992
5. Vozenilek,P, Novotny,V, Mindl,P: Elektromechanicke menice, ČVUT v Praze, 2007
6. Stephen, J. C.: Electric machinery fundamentals, Mc. Graw - Hil publishing Co., 1985

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Vodič, izolátor, supravodič, elektrický stroj, pohon, elektrárna, rozvodná síť

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)