Popis předmětu - XP16DEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky
Role:S Rozsah výuky:0P+4S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Efmertová M. Zakončení:ZK
Přednášející:Efmertová M., Mikeš J. Kreditů:2
Cvičící:Efmertová M., Mikeš J. Semestr:L

Webová stránka:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz

Anotace:

Předmět seznamuje s historiografií k vývoji technických oborů elektrotechnika a elektronika, kybernetika a informatika. Je přednostně určen doktorským studentům na celém ČVUT v Praze. Zabývá se z různých úhlů pohledu vlivem (elektro)techniky na rozvoj evropské a české společnosti zejména od konce 17. století do konce první dekády 21. století.

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je seznámit s tradicemi a vývojem elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a informatiky v českých zemích v komparaci se světem (evropským regionem) se vztahem k významným osobnostem oboru (napr. V. List, F. Křižík, E. Kolben aj.).

Osnovy přednášek:

Přednášky:
1. Úvod do studia. (Elektro)Technika a její historiografie. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst (elektro)technických disciplín.
2. Industrializace a její formy v českých zemích. Vznik elektrotechnického průmyslu.
3. Škola věc veřejná - technické a elektrotechnické školství a jeho napojení na vědecká centra v evropském regionu. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a její uplatnění v prvních odborných elektrotechnických časopisech.
4. Vědecká setkání elektrotechniků - od Prvního mezinárodního kongresu elektrotechniků 1881 v Paříži k národním výstavám (Jubilejní výstava 1891 v Praze) až po současné elektrotechnické kongresy (např. Monde électrique 2014 v Paříži).
5. Elektrotechnický svaz československý (ESČ) - jeho vliv na rozvoj elektrotechnického oboru, průmyslových výstav, elektrifikaci a hospodářství Československa v letech 1919-1951. Osobnost Vladimíra Lista.
6. Masarykova akademie práce - první technická akademie a její vazby na Světovou inženýrskou federaci mezi dvěma světovými válkami. Podpora technických kádrů - Psychotechnický ústav.
7. Elektrifikace Evropy a Československa - základní budovatelský fenomén a hospodářský úspěch nového státu po roce 1918.
8. Standardizace v elektrotechnice - od Zkušebny ESČ k Elektrotechnickému zkušebnímu ústavu (EZÚ).
9. Novinky v praxi prvorepublikového Československa - rozhlas a televize (J: Šafránek), moderní audiovizuální technika.
10. Podnikání v elektrotechnice. Od rodinných firem (např. M. Kaufmann, F. Křižík, J. Sousedík, A. Duda, R. Bartelmus a J. Donát) k velkým akciovým společnostem (E. Kolben - ČKD, Ringhoffer, Škoda, Zbrojovka aj.).
11. Elektrotechnika a umění (beletrie, malířství, elektronická hudba, světelné reklamy aj.).
12. Uplatnění elektrotechnických elit v české společnosti - boj o elektroniku, kybernetiku, informatiku - nové obory po roce 1945.
13. Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS), Antonín Svoboda (SAPO, EPOS, JSEP aj.) a tři generace jeho spolupracovníků v českých zemích i ve světě. Další výzkum v elektrotechnických oborech (jaderná technika, nanotechnologie).
14. Multimédia, IT, web a jejich vliv na českou společnost.

Osnovy cvičení:

Výklad obsahuje i praktika k jednotlivým přednáškám, realizovaná na dobovém tisku a odborné literatuře (Elektrotechnický obzor, Sdělovací technika, Amatérské rádio, dobových publikacích FEL a SNTL aj.) a exkurze do muzeí a archivů (Archiv ČVUT v Praze, Muzeum PRE, Národní technické muzeum, Muzeum výpočetní techniky FIT VUT Brno, Výpočetní technika - Technické muzeum v Brně, virtuálně http://www.applemuzeum.cz/ apod.).

Literatura:

Doporučená literatura: EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů. Praha : LIBRI, 1999. 211 s. ISBN 80-85983-99-0. EFMERTOVÁ, Marcela, STARÝ, Oldřich (eds.). ČVUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9. EFMERTOVÁ, Marcela, GRELON, André, MIKEŠ, Jan (dirs.). Des ingénieurs pour un monde nouveau - Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) - XIXe-XXe siècle. Séries: Histoire de l'énergie / History of Energy 7, Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales. 2016, 453 p. ISBN 9782807600010. FOLTA, Folta, Jaroslav, ed. Beginnings of electricity research. Prague: National Technical Museum, 2000. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum - Prague studies in the history of science and technology. vol. 3. FOX, Robert, GUAGNINI, Anna. Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914. Berkeley: University of California, 1999. GRELON, André. La gènese des institutions électrotechniques universitaires en France. In La naissance de l'ingénieur-électricien - origines et développement des formations nationales électrotechniques. Paris: PUF, 1996, s. 51-55. HALLON, Ludovit. Koncepcia systematickej elektrifikácie v Nemecku a v Československu v rokoch 1918-1938. In Barth, B., Faltus, J., Křen, J., Kubů, E. (eds.). Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918-1945. Praha 1999, s. 72-91. HEILBRON, John. Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics. New York: Dover Publications, 1999. ISBN 0-486-40688-1. HUGHES, Thomas Parke. Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930, Baltimore, Johns Hopkins University Press,1983. HUGHES, Th. P., PINCH, T. J., BIJKER, W. E. (eds.). The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, MIT Press, 1987. JÄGER, Kurt, HEILBRONNER, Friedrich. Lexikon der Elektrotechniker. München: VDE, 2010. ISBN 978-3-8007-2903-6. Kol. autorů. Česká technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-03165-9. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4. MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela. Elektřina na dlani, MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9. MIKEŠ, Jan. The Electrical Works of the Capital of Prague - Proponent of the City's Electrical Identity. In Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers. Praha: FF UK, 2009. s. 133-140. MORTON, David L. Jr. A History of Electronic Entertainment Since 1945. IEEE History Center, 1999. MORTON, David L. Jr. Power: Electric Power Technology Since 1945. IEEE History Center, 2000. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2. ŠTOLL, I. Dějiny fyziky. Prométheus, Praha 2009, 582 s. ISBN 978-80-7196-375-2.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a akcích předmětu.

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz

Klíčová slova:

Historie elektrotechniky, historie kybernetiky, historie informatiky, české země, Československo, 17.-21. století, historie techniky, sociální souvislosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)