Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku magisterských studijních programů

Vyhláška děkana č. 9/2024

Č.j.: 747/13922/2024/Ši

Výuka bude zahájena dne 23. září 2024.

Základní informace o studiu v magisterských programech na FEL ČVUT

Jak zjistit svou studijní referentku

Termíny zápisu do studia

 • Zápis proběhne pouze on-line a bude nezbytné se k němu předem zaregistrovat v elektronické přihlášce.

 • Registrace k zápisu bude umožněna pouze těm uchazečům, jimž byla přijímací zkouška prominuta či v ní uspěli a současně před termínem zápisu (viz tabulka níže) doručili poštou/osobně (nikoli elektronicky) na studijní oddělení FEL ověřenou kopii svého vysokoškolského diplomu/nostrifikace, cizinci zároveň i potvrzení o zkoušce z češtiny vydané katedrou jazyků FEL v r. 2024 (netýká se absolventů FEL ČVUT).

  Termín zápisuObdobí registrace k zápisuDoručení všech dokumentů na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  28. 6. 202410. 6. – 27. 6. 202427. 6. 2024
  11. 9. 202429. 6. – 10. 9. 202410. 9. 2024

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium před termínem zápisu řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

 • S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.
 • Povinné předměty vám budou do KOSu vloženy hromadně v den vašeho zápisu. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci zadat kdykoli po termínu svého zápisu až do 20. 9. 2024 do 11:30 hodin..
 • Zápis si schválíte sami prostřednictvím KOSu tlačítkem „Uzavřít zápis“ kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu, a to nejpozději dne 20. 9. 2024 do 11:30 hodin. Schválení zápisu důrazně doporučujeme až v okamžiku, kdy budete mít vyjasněnou skladbu zapisovaných předmětů včetně jejich rozvrhu - po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka studijního oddělení. Rozvrh si však i nadále budete moci upravovat či tvořit sami až do 11,30 hodin dne 4. 10. 2024.
 • V případě problémů se schválením zápisu kontaktujte svou studijní referentku.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Pokyny pro studenty nově nastupující na FEL

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem kód vaší elektronické přihlášky. Informace naleznete na První heslo.
V případě problému pište na helpdesk@fel.cvut.cz.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu. Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz dále) – velice doporučujeme

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), viz podrobný návod.
 • Studijní portál - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu Tělesná výchova není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • po svém termínu zápisu do studia až do 11:30 hodin dne 20. 9. 2024 do KOSu nejprve jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium, ale nikoli současně s TV-V1), nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr, ale nikoli současně s A003TV),
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.
  Dále si můžete zapsat případně i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.
 • následně v době od 8:00 hodin dne 9. 9. do 11:30 hodin dne 4. 10. 2024 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu, který je při zápisu TV nezbytné zohlednit. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.
  Zápisy do zimního kurzu budou otevřeny také od 8:00 hodin dne 9. 9. 2024.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT, kam se obracejte s případnými dotazy.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6, nejdříve od následujícího dne po dni zápisu do studia. Studentský průkaz ISIC (který obsahuje i průkaz ČVUT) není možné vydat dříve než 1. září 2024. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice zadá každý student sám do KOSu i do Transakčního zúčtovacího systému bezprostředně poté, co do nich získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2024. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu; na tuto adresu mu pak bude zasílána veškerá korespondence.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Kde najdete důležité informace

Praha 27. 5. 2024

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan