Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2014/2015

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 7/2014

Č.j.: 1903/13922/14/ši

 • Termín pro odevzdání diplomové práce i pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 5. ledna 2015 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 19. - 23. ledna 2015.Diplomovou práci student odevzdává nejen v papírové podobě na sekretariátu katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 • Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. K magisterským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr akad. roku 2014/2015 zapsán předmět Diplomová práce, nebo již z předmětu Diplomová práce obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání diplomové práce ["odkladu odevzdání DP"] apod.).

  Ke státním závěrečným zkouškám se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 5. ledna 2015 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se tedy již nepodává). Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.

 2. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro magisterské SZZ určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu se přihlásí prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz odst. 1).
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 14. ledna 2015 včetně) splní svůj studijní plán.
  Ke kontrole splnění studijního plánu se student dostaví nejpozději 14. 1. 2015 k příslušné studijní referentce SO, která zároveň studentovi uzavře index. Studenty žádáme, aby si na SO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky. Index musí student přinést k SZZ. Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).
 3. Jestliže student, který má na zimní semestr akad. r. 2014/2015 podruhé zapsán předmět "Diplomová práce", neodevzdá diplomovou práci do 5. ledna 2015 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Diplomová práce" v letním semestru ak r. 2013/2014), může před 5. lednem 2015 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání DP ("odklad odevzdání DP"), tedy o odevzdání diplomové práce do 11. 5. 2015. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro magisterské SZZ, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.
 4. Pokud student odevzdá diplomovou práci do 5. ledna 2015, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 6. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student magisterského studia na FEL absolvovat nejpozději do čtyř let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 15. 12. 2014

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan