Předběžné zápisy do letního semestru 2014/2015

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 14/2014

Č.j.: 1771/13922/2014/Ši

Od 3. 11. 2014 (od 17.00 hod.) do 21. 11. 2014 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro letní semestr akad. r. 2014/2015. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru (to se týká jak povinných předmětů programu či oboru, tak i předmětů dalších skupin předmětů, jako volitelných, humanitních apod.). Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na letní semestr ak. r. 2014/2015.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jejich studijní program zapsat studentům referentka studijního oddělení. Pro studenta bude tento předmět v roli volitelný a jeho uznání v jiné roli nebude povolováno.

Pokud při předběžných zápisech dojde u některých předmětů k překročení kapacitních možností kateder, rozhodují o nezařazení vybraných studentů do konkrétního předmětu vždy vedoucí kateder1. Referentky studijního oddělení nemají právo toto rozhodnutí zvrátit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka studijního oddělení při řádném zápisu nepotvrdí, jestliže tato podmínka není splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období řádných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

Každému studentovi budou do KOSu předem hromadně zapsány všechny dosud neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle něhož je student povinen si přednostně zapsat povinné předměty programu a oboru potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných povinných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají další předměty dle svého výběru. Pokud student nenalezne předmět, který potřebuje zapsat jako povinný, musí se obrátit na rozvrháře katedry, jež předmět vyučuje.

Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 45 kreditů na semestr.

Zápis předmětů vyučovaných v angličtině

Studenti si mohou zapisovat předměty vyučované v anglickém jazyce. Anglická mutace předmětu je rovnocennou náhradou ve studijních plánech za předmět český. Anglické předměty neuvidíte ve výběru "Podle studijního plánu", ale musíte si otevřít "Zápis po předmětech" a vyhledat předmět podle katedry a kódu, který se od české mutace liší písmenkem E v názvu: např. A2M34SIS (česká verze) a AE2M34SIS (anglická verze).

Informace k zápisu předmětu Tělesná výchova

Od akademického roku 2012/2013 je ve všech programech bakalářského i magisterského studia předmět Tělesná výchova nepovinný.

Fakulty přestaly nabízet vlastní tělovýchovné předměty, jež nyní studentům všech fakult nabízí Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT. Předměty ÚTVS se nacházejí mezi předměty ostatních fakult.

Studenti FEL si mohou zapsat:

  • jedenkrát za studium předmět A003TV za dva kredity
  • opakovaně předmět TV-V1 za jeden kredit (jeho současný zápis s předmětem A003TV není možný!)
  • opakovaně volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0) za 0 kreditů.
    Nabídku ústavu rozšiřuje v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKZL), za nějž student nezíská žádný kredit.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s časovým plánem akademického roku v termínech 1. 1. - 17. 2. 2015. K tomu vyjde speciální vyhláška.

Návody pro práci s KOSem

V Praze 29. 10. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan pro bakalářské studium
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD. v. r., proděkan pro magisterské studium


1 Studenti, pro něž je předmět povinným, mají přednost před studenty, pro které je předmět volitelným. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role). Studenti se stejnou rolí jsou uspořádáni podle aritmetického průměru za dosud dosažené známky.