Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 9/2014

Č.j.: 937/13922/š/14

Výuka bude zahájena dne 22. září 2014.

Základní informace o studiu v bakalářských programech


Zápis do prezenční formy bakalářského studia

 1. K zápisu je dále nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 2 fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm, psací potřeby.
 2. V den zápisu se zapsaní studenti od 12,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 3. V den zápisu se studenti všech programů sami rozhodnou, zda mají zájem navštěvovat pokročilejší variantu výuky předmětu "Programování" (EEM, KME), resp. "Programování 1" (KyR, OI), resp. "Algoritmizace" (STM). K tomuto rozhodnutí jim napomůže test.
 4. Uchazeči se mohou zapsat i v poprázdninových termínech (2. 9. a 18. 9.).
  • 2. září 2014 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309
   K zápisu v poprázdninovém termínu dne 2. 9. není třeba se předem přihlašovat, ale je to možné v aplikaci elektronická přihláška. Včasný zápis Vám umožní aktivovat přístup do fakultního informačního systému, vybrat si včas volitelné předměty a dotvořit Váš rozvrh podle Vašich časových možností. V klidu a bez front můžete vyřídit průkazku studenta a tramvajenku. Můžete také získat lepší pokoj na koleji.
  • 18. září 2014 v 9:00 hodin v posluchárně č. 132 nebo 54.
   Termín 18. 9. je určen především pro uchazeče, kteří:
   1. se zúčastní mimořádného termínu přijímací zkoušky,
   2. nemají ke dni 2. 9. k dispozici ještě všechny potřebné dokumenty.
  • Studenti, kterým se z vážného důvodu (zahraniční cesta, očekávaný porod,...) nehodí ani jeden z poprázdninových termínů zápisu, se mohou, po předchozí dohodě, zapsat na studijním oddělení v letních úředních hodinách. Tam je také možno v závažných případech požádat o změnu automaticky generovaného rozvrhu (např v případě, že dojíždíte z velké vzdálenosti nebo se staráte o malé dítě).

Zápis předmětů do indexu a KOSu

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Můžete si přinést k zápisu seznam předmětů 1. semestru příslušného studijního programu (viz níže), případně seznam dalších předmětů svého programu, které si chcete zapsat navíc pro zimní semestr ak. r. 2014/2015; všechny tyto předměty si do indexu zapíšete v den svého zápisu do studia. Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později (nejpozději však do 12. 9. 2014), musíte si jej sami připsat jak do indexu, tak do informačního systému KOS a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na studijní oddělení ke své studijní referentce (rovněž do 12. 9. 2014). Seznam povinných předmětů vyučovaných v 1. semestru příslušného programu najdete na následujících webových stránkách:

Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou výše uvedené povinné předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Studenti níže uvedených programů si budou sami navíc zapisovat některý vybraný předmět:

Všechny předměty, které si budete případně zapisovat navíc, si musíte do informačního systému KOS zapsat ve dnech 14. 7. - 12. 9. 2014, vytvořit jejich rozvrh (se zohledněním v té době již hromadně vytvořeného rozvrhu) a následně zapsat do indexu a přijít potvrdit ke své studijní referentce (rovněž do 12. 9. 2014). Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta (pro zapsané k dispozici od 14. 7. 2014)

V prvním semestru studia vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami (viz výše). Hromadně vytvořený rozvrh nebude možné měnit.

Rozvrh pro zapsané bude k dispozici v týdnu od 14. července 2014. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud (například z domova), budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentikační údaje, je popsána v následujícím odstavci a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/).

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete, jestliže jste zapsáni, od 14. 7. 2014. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2014. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, pro zapsané již od 14. 7. 2014. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Imatrikulace

Dne 14. října 2014 (úterý) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná, požadován je společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou omluveni z výuky.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si od 2. září do 12. září 2014 do indexu i KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen):

 • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů
 • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět

a následně si zápis přijďte potvrdit ke své studijní referentce (opět do 12. 9. 2014).

Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu je možný až následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Kde najdete důležité informace

Praha 10. 6. 2014, upraveno 30. 6. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan